§ 144 Överenskommelse om ersättningar till hälso- och sjukvården 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/9636
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 144
Överenskommelse om ersättningar till hälso- och sjukvården 2003

AU § 144
KS2002/0519-90
- Landstingsförbundet Cirkulär A 02:49
- Ledningskontoret 2003-01-10
Landstingsförbundet har informerat om innehållet i den överenskommelse som träffats med staten om ersättningar till hälso- och sjukvården 2003.

Överenskommelsen omfattar ca 195 mnkr, varav till landstingen för åtgärder för att stärka patientens ställning drygt 66 mnkr (och för Gotlands kommun ca 427 000 kr). Resterande ca 128 mnkr avser olika nationella insatser för Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.

Ledningskontoret har i PM redogjort för överenskommelsens närmare innebörd.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Informationen läggs till handlingarna.

Register

Register