§ 156 Begäran om medel för utökad vuxenutbildning

Utskrivet från: http://gotland.se/9635
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 156
Begäran om medel för utökad vuxenutbildning

AU § 118
KS2003/0154-04
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2003-03-17
- Ledningskontoret 2003-04-19
Barn- och utbildningsförvaltningen har begärt drygt 1,8 mnkr för att utöka den kommunala vuxenutbildningen 2003 med ytterligare 110 s.k. strukturplatser. För dylika platser erhålls statsbidrag med 55%. Den av barn- och utbildningsnämnden beslutade volymen vuxenutbildning under de närmaste åren uppgår till 454 helårsstuderande per år. 250 platser är statligt finansierade och 204 kommunalt. Barn- och utbildningsnämnden har dock reserverat sig för att man av arbetsmarknadspolitiska skäl måste vara beredd att öka volymen.

Ledningskontoret föreslår att framställningen avslås.

Yrkande:
· Med hänvisning till senare inkomna uppgifter om behovet yrkade Brittis Benzler (v) att framställningen skulle återremitteras till ledningskontoret för utredning.

Register

Register