Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-06-14 13:37
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen skickat in en ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att starta en verksamhet med sprututbyte. Detta och mer därtill har ledamöterna i hälso- och sjukvårdsnämnden avhandlat idag.

Region Gotland planerar för sprututbytesverksamhet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen skickat in en ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att starta en verksamhet med sprututbyte. Personer som har ett injektionsmissbruk av narkotika kan då få byta använda sprutor och kanyler mot nya.

Planen är att förlägga sprututbytesverksamheten inom psykiatrin, som har beroendekompetens med bistånd från infektionskliniken och Socialtjänstens beroendeenhet. Vid behov av barnmorska hämtas den resursen från mödravården. Kuratorskompetens finns att hämta inom både psykiatrin och beroendeenheten.

– Med sprututbytesverksamheten kan vi nå den avsedda gruppen och motivera dem till behandling för sitt missbruk, erbjuda provtagning och vaccination samt byte till rena injektionsverktyg vilket minkar risken för smittspridning, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP).

En kartläggning har genomförts av injektionsmissbrukets utbredning och aktuell spridning av hepatit och hiv bland personer som injicerar droger på Gotland. Den visar att det troligen finns ett tiotal personer på Gotland som regelbundet injicerar droger och totalt 60 personer som injicerat droger de senaste fem åren. Vid ett positivt beslut från IVO ska nämnden besluta om en införandeplan.

Ekonomirapport efter maj månad
Det ekonomiska resultatet efter maj månad är -22,8 miljoner jämfört med budget. Det är en liten förbättring jämfört med april då avvikelsen var - 23,6 miljoner.
– Året började tufft med influensa, vinterkräksjukan och RS-virus som drabbade Gotland hårt. Glädjande nu är att såväl april som maj har visat balans i ekonomin även om det är för tidigt att dra för långtgående slutsatser. Vi vet att hyrpersonalkostnader fortfarande är för höga, men mycket går åt rätt håll nu, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

Viktigt att fråga om stödperson i samband med tvångsvård
Nämnden reagerar på Patientnämndens rapport där det framkommer att för få patienter tillfrågats om stödperson och att endast två patienter tackat ja till stödperson i samband med tvångsvård inom psykiatrin.

– Tvångsvård är en högst påtaglig inskränkning i den personliga integriteten som, även om tvånget i sig självt är nödvändigt, kan försätta den enskilde i en utsatt position och skapa en känsla av övergivenhet, säger ordförande Stefaan De Maecker (MP).

Förvaltningen ska säkerställa arbetssätt så att alla personer som blir föremål för tvångsvård blir tillfrågade om de önskar få stödperson utsedd för sig, konstaterar han. Uppföljning kommer att ske genom nästa års rapport från Patientnämnden. 


Remissvar regional integrationsstrategi: Viktigt att strategin ger ökade möjligheter att ta till vara nyanländas kompetens
Nämnden välkomnar den gemensamma integrationsstrategin som tagits fram för Gotland.

– Från hälso- och sjukvårdsnämnden vill vi samtidigt peka på behovet av en regiongemensam struktur för att överbrygga hinder som språk och kulturskillnader samt möjligheter till att kunna rekrytera nyanlända som framtida medarbetare till regionen, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP). 

Nämnden godkänner SKL:s rekommendation om ersättning för vård via nätet i primärvården
I en skrivelse föreslår styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård.

– Landstingen har fått betala orimligt höga ersättningar för denna typ av digitala vårdtjänster. Om alla landsting ställer sig bakom rekommendationen får vi en rimligare prissättning, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP). Rekommendationens föreslagna regler bedöms innebära att de distansoberoende digitala vårdtjänsterna kommer att kunna fortsätta att utvecklas.

Uppföljning utomlänsvård
Förvaltningens bedömning är att arbetet med att sänka kostnaden för den remitterade utomlänsvården följer handlingsplanen som godkändes ut av nämnden i mars 2016.

Inom vissa områden är volymerna små och kostnaderna slumpvisa mellan åren varför en helhetsbild av besparingar som framförallt gäller överflyttningar av vård från fastlandet till Gotland är svår att exakt beräkna. Nämnden godkände förvaltningens rapport och ger förvaltningen samtidigt i uppdrag att återkomma med en långsiktig plan för hur pacemakerverksamheten ska säkras på Visby lasarett.

Handlingsplan för att minska läkemedelskostnaderna antagen
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att anta handlingsplan för att minska kostnadsutvecklingen avseende läkemedel. Handlingsplanen är indelad i fyra områden vilka är: ekonomi, förskrivning, iordningsställande/administration samt logistik. Respektive område har sedan specificerade aktiviteter med tillhörande åtgärder/förbättringar under sig.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 14 juni 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?