§ 133 Detaljplan för del av fastigheten Kronhagen 3:2 i Bunge. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/9634
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 133
Detaljplan för del av fastigheten Kronhagen 3:2 i Bunge. Utställning

AU § 94
- Förslag detaljplan 2003-02-12
- Ledningskontoret 2003-04-03
Byggnadsnämnden har för granskning låtit ställa ut förslag till detaljplan för Kustparken i Fårösund (fastigheten Kronhagen 3:2 i Bunge). Planens syfte är att tillskapa tomter för villabebyggelse i Kustparkens norra del. Planområdet kan innehålla ca 55 tomter som får bebyggas med fristående, källarlösa enbostadshus. Samrådet har föranlett vissa förändringar av planförslaget, bl.a. har några tomter vars byggrätter berördes av strandskyddet utgått ur förslaget. Kommunstyrelsen lämnade samrådsförslaget utan erinran.

Ledningskontoret lämnar upplysningar om bl.a. väg till fiskeläget Hägurstadar. Planförslaget föreslås lämnas utan erinran.
Kommunstyrelsens beslut
  • · Planförslaget lämnas utan erinran.

Register

Register