§ 155 Begäran om medel för förskollärarutbildning

Utskrivet från: http://gotland.se/9632
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 155
Begäran om medel för förskollärarutbildning

AU § 117
KS 2003/0188-02
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-03-25,29
Barn- och utbildningsnämnden har begärt 250 000 kr 2004 och 3,3 mnkr 2005 för att anordna utbildning till förskollärare för 32 barnskötare. Bakgrunden är behovet av pedagogisk kompetens i den allmänna förskolan. Den totala kostnaden beräknas till drygt 19,5 mnkr.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Framställningen avslås.

Register

Register