§ 171 Förebyggande åtgärder för ungdomar

Utskrivet från: http://gotland.se/9631
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 171
Förebyggande åtgärder för ungdomar

Kommunstyrelsens uttalande och beslut

Arbetsutskottet har under beredningen av budget 2004 - vid behandlingen av äskanden från kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden - konstaterat, att många ungdomar befinner sig i en utsatt situation i dagens samhälle och att det är angeläget att utveckla och kombinera de kommunala resurserna för ungdomar för att motverka den negativa utveckling som nu sätter spår i verksamheten. Se arbetsutskottets beslut under anm. 7 (Ungdomsverksamhet) och anm. 8 (Missbrukarvårdskedja). Kommunstyrelsen instämmer i den bedömningen och konstaterar att förebyggande åtgärder måste vidtas för att motverka den destruktiva trend som den ökande användningen av droger bland ungdomar innebär.

· Ledningskontoret får därför i uppdrag, att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen sammanställa pågående insatser och utarbeta förslag till förebyggande åtgärder. Arbetet ska redovisas till höstens budgetavstämning.

Register

Register