§ 143 Motion. Undervisning i gutamål

Utskrivet från: http://gotland.se/9630
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 143
Motion. Undervisning i gutamål

AU § 104
KS2002/0470-60
- Motion 2002-11-15
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-03-25, § 27
- Ledningskontoret 2003-04-19
Wera Svensson (s) och Eva Gahnström (c) har i motion yrkat att alla elever ska beredas möjlighet att lyssna på och läsa gutamål, samt att därför lämpligt undervisningsmaterial ska utarbetas och lärare fortbildas. I motionen refereras det handlingsprogram som framlagts av en statlig utredning i betänkandet "Mål i mun", SOU 2002:27.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med dess yttrande, vari redogörs för de insatser som görs inom den gotländska skolan för att främja gutamålet.

Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens yttrande men att kommunfullmäktige också ska uppmana barn- och utbildningsnämnden att "överväga att i sina måldokument införa åtagandet att ge alla elever möjlighet att lyssna på och läsa gutamål"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • · Motionen bifalls på så sätt att barn- och utbildningsnämnden uppmanas överväga att i sina måldokument införa åtagandet att alla elever ska ges möjlighet att lyssna på och läsa gutamål.

Register

Register