§ 170 Budget 2004. Ramar.

Utskrivet från: http://gotland.se/9629
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2003-05-27

KS § 170
Budget 2004. Ramar.

KS 2003/0236-04
- Nämndernas motivskrivelser och investeringsförslag
- Ledningskontoret beredningsunderlag 2003-05-06
- Ledningskontoret 2003-05-21
Vid sammanträde 13 maj orienterades kommunstyrelsen om förutsättningarna för budgetarbetet. Förutsättningarna var bl.a. kommunfullmäktiges mål och direktiv, det besparingsprogram som beslutats med anledning av kommunfullmäktiges direktiv,  den aktuella ekonomiska situationen och balanskrav.

Arbetsutskottet har överlämnat budgetförslaget till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har också föreslagit ändring av målen för god ekonomisk hushållning.

Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll, § 124, som bifogas. Av protokollet framgår också arbetsutskottets särskilda uttalanden, beslut och givna uppdrag.

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde kortfattat för arbetsutskottets förslag.

Förslaget till investeringsbudget omfattar 206 575 tkr. Av dessa avser 42 500 tkr ej skattefinansierade investeringar.

Yrkanden:
Ordföranden Jan Lundgren (s) och Eva Nypelius (c) tillstyrkte arbetsutskottets förslag till investeringsbudget.

 • Roy Hansson (m) yrkade att 20 mnkr skulle tas upp för nybyggnad av äldreboende men att Tingsbrogården inte skulle byggas om.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Roy Hanssons förslag till investeringsbudget och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Förslaget till driftbudget: Arbetsutskottets förslag till ramar innebar dels att 2003 års ramar, efter reducering för beslutade engångsanslag, och uppräknade med vissa angivna uppräkningstal för pris- och löneutveckling* ska gälla, dels följande förändringar:
* Ingen schablonmässig uppräkning av personalkostnaderna 2004. En personalkostnadsreserv på 76 mnkr upptas under kommunstyrelsen för senare fördelning.

Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 4 mnkr. Ramen minskas med 1,6 mnkr (strukturellt besparingsprogram).

Ramen för STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE minskas med 1 mnkr (strukturellt besparingsprogram).

Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN minskas med 4,75 mnkr (strukturellt besparingsprogram). Medel för periodiskt underhåll i driftbudgeten begränsas till 20 mnkr. (10 mnkr upptas i investeringsbudgeten för underhållsåtgärder av investeringskaraktär)

Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN och MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ökas inte.

Ramen för MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN minskas med 100 000 kr (strukturellt besparingsprogram).

Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN minskas med 1,5 mnkr (strukturellt besparingsprogram).

Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökas med 10 mnkr. Ramen minskas med 10 mnkr (strukturellt besparingsprogram).

Ramen för FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN minskas med 100 000 kr (strukturellt besparingsprogram).

Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN ökas med 2 mnkr. Ramen minskas med 8 mnkr (strukturellt besparingsprogram).

Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med 5 mnkr. Ramen minskas med 8 mnkr (strukturellt besparingsprogram).

Utan att nu fördelas upptas 10 mnkr avs. strukturell besparing i form av rationaliseringar motsv. i försörjningsorganisationer, administrativa system m.m.

Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas därmed uppgå till +32 mnkr år 2004; +1 mnkr efter täckning av underskott 2001 med 31 mnkr.

Yrkanden:
Ordföranden Jan Lundgren (s) tillstyrkte arbetsutskottets förslag alternativ A. Resultatet skulle därmed uppgå till +32 mnkr; +1 mnkr efter att 31 mnkr avsatts för att täcka underskott 2001.

 • Eva Nypelius (c) tillstyrkte arbetsutskottets förslag men yrkade att det skulle förändras enligt följande och kommunstyrelsen avge ett förslag enligt alternativ B. Resultatet skulle därmed uppgå till +34 mnkr; 3 mnkr efter att 31 mnkr avsatts för att täcka underskott 2001.
  • Inget medelstillskott tillförs räddningstjänsten förrän resultatet av pågående översyn föreligger. Ramen för barn- och utbildningsnämnden ökas med ytterligare 4 mnkr för elevökningar. Ramen för tekniska nämnden ökas med 2 mnkr för kollektivtrafiken. Ramen för styrelsen för konsult- och service minskas med 6 mnkr avs. besparing på 3 mnkr genom att konkurrensutsätta IT-centrum och 3 mnkr genom att genomföra gemensamma besparingar på Kontaktcentrum.

 

 • Roy Hansson (m) tillstyrkte arbetsutskottets förslag men yrkade att det skulle förändras enligt följande och kommunstyrelsen avge ett förslag enligt alternativ C. Resultatet skulle därmed uppgå till +41,5 mnkr; 10,5 efter att 31 mnkr avsatts för att täcka underskott 2001. 
  • Kommunstyrelsen (Politikerorganisation, Ledningskontoret, Lövsta och Räddningstjänsten): Ytterligare ramsänkning med 10 mnkr. Antalet kommunalråd minskas med två. Partistödet sänks, antalet sammanträden minskas och fler sammanträden genomförs på kvällstid. Sänkning av anslaget för Näringslivsinsatser. Ingen förstärkning av ledningskontoret. Ökad upphandling av tjänster både avs. ledningskontorets verksamhet och Lövsta. Inget medelstillskott till räddningstjänsten förrän resultatet av pågående översyn föreligger.

   Styrelsen för konsult- och service: Ytterligare ramsänkning (avkastningskrav) med 2 mnkr p.g.a. rationalisering genom anlitande (upphandling) av externa tjänster, varvid kostnaderna inte får kompenseras genom höjning av priserna.

   Tekniska nämnden: Ytterligare ramsänkning (delvis avkastningskrav) med 4 mnkr p.g.a. effekter genom anlitande av externa tjänster (upphandling) och ökad försäljning av kommunala fastigheter där belopp motsvarande realisationsvinster ska tillföras nämnden.

   Byggnadsnämnden: Ramsänkning på 100 000 kr genom att i ökad utsträckning upphandla tjänster.

   Miljö- och hälsoskyddsnämnden : Ytterligare ramsänkning på 200 000 kr genom rationalisering av verksamheten och samordning med bl.a. andra myndigheter, samt upphandling av tjänster i ökad utsträckning.

   Kultur- och fritidsnämnden: Ytterligare ramsänkning på 200 000 kr genom effekter av upphandling av drift av badhus och idrottsanläggningar, samt lägre hyra för förvaltningslokaler.

   Barn- och utbildningsnämnden: Höjning av ramen med ytterligare 4 mnkr för ökad satsning på undervisningen för att höja kvaliteten och särskilt beakta barn med särskilda behov.

   Social- och omsorgsnämnden: Höjning av ramen med ytterligare 4 mnkr för satsningar på Individ- och familjeomsorgen och sträva efter att finna familjehem på Gotland i stället för institutionsplacering och säkerställa fortsatt skolgång. Säkerställande av missbruksvården och avgiftning i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden.

   Hälso- och sjukvårdsnämnden: Höjning av ramen med ytterligare 4 mnkr i allmän ramökning och för att säkerställa missbruksvården och avgiftning i samarbete med social- och omsorgsnämnden.

   Kommungemensamt: Ytterligare ramsänkning med 5 mnkr genom rationaliseringsprogram och upphandling av tjänster i ökad utsträckning, samt översyn av regler för (in- och utrikes) resor.

 

 • Bror Lindahl (fp) tillstyrkte arbetsutskottets förslag men yrkade att det skulle förändras enligt följande och kommunstyrelsen avge ett förslag enligt alternativ D. Resultatet skulle uppgå till oförändrat +32 mnkr; +1 mnkr efter att 31 mnkr avsatts för att täcka underskott 2001.
  • Kommunstyrelsen (Politikerorganisation, Ledningskontoret, Lövsta och Räddningstjänsten): Ytterligare ramsänkning med 4,5 mnkr. Antalet kommunalråd minskas med två, varav ett är kommunalrådet i opposition. Ingen förstärkning av ledningskontoret. Inget medelstillskott till räddningstjänsten förrän resultatet av pågående översyn föreligger.

   Styrelsen för konsult och service: Ramen minskas med 6 mnkr avs. besparing på 3 mnkr genom att konkurrensutsätta IT-centrum och 3 mnkr genom att genomföra gemensamma besparingar på Kontaktcentrum.

   Tekniska nämnden: Ramen ökas med 2 mnkr för kollektivtrafiken. Ytterligare ramsänkning (rationaliseringar och avkastningskrav) med 2,5 mnkr.

   Barn- och utbildningsnämnden: Höjning av ramen med ytterligare 4 mnkr för elevökningar.

   Social- och omsorgsnämnden: Höjning av ramen med ytterligare 6 mnkr för satsningar på Individ- och familjeomsorgen och missbruksvårdkedja.

   Hälso- och sjukvårdsnämnden: Höjning av ramen med ytterligare 4 mnkr i allmän ramökning och missbruksvårdkedja.

   Kommungemensamt: Ytterligare ramsänkning med 3 mnkr.

mnkr.
- ramminskning och + ramökning

A

B

C

D

 

Kommunstyrelsen

 

 

 

 

 

 

1.    Politikerorganisationen. EU-val

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

 

2.    Kommunstyrelsen ungdomsprojekt

 

0

0

0

0

 

3.    Ledningskontoret: ramminskning besparingsprogram

- 1,5

- 1,5

- 1,5

- 1,5

 

4.    Ledningskontoret: ramökning strategisk projektresurs

+1

+ 1

0

0

 

5.    Lövsta: ramminskning besparingsprogram

 

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

 

6.    Räddningstjänsten: Verksamh.underskott

 

+ 2

0

0

0

 

7.    Politikerorganisation. Ledningskontor. Lövsta

 

 

- 7

 

 

8.    Politikerorganisation

 

 

 

- 1,5

 

Styrelsen för konsult- och service

 

 

 

 

 

9.    Besparingsprogram m.m.

- 1

- 1

- 1

- 1

 

10. IT centrum konkurrensutsättning

 

- 3

 

- 3

 

11. Besparingar Kontaktcentrum

 

- 3

 

- 3

 

12. Rationaliseringar, avkastningskrav

 

 

- 2

 

 

Tekniska nämnden

 

 

 

 

 

 

13. Besparingsprogram

- 4,75

- 4,75

- 4,75

- 4,75

 

14. (Begränsning av underhållsåtgärder)

 

 

 

 

 

 

15. Utökat åtagande badplatser (Se arbetsutskottet Anm 5)

0

0

0

0

 

16. Kollektivtrafik ramökning

 

 

+ 2

 

+ 2

 

17. Rationaliseringar, avkastningskrav

 

 

 

- 4

- 2,5

 


Byggnadsnämnden

 

 

 

 

 

18. Ramökning (Se arbetsutskottet Anm 6)

 

 

 

 

 

19. .Rationalisering

 

 

 

- 0,1

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

 

 

 

20. Besparingsprogram

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

 

21. Ramökning (Se arbetsutskottet Anm 6)

 

 

 

 

 

22. Rationalisering

 

 

 

- 0,2

 

 

Kultur- och fritidsnämnden

 

 

 

 

 

23. Besparingsprogram

- 1,5

- 1,5

- 1,5

- 1,5

 

24. Ungdomsverksamhet. (Se arbetsutskottet Anm 7)

 

 

 

 

 

25. Rationalisering

 

 

- 0,2

 

 

Barn- och utbildningsnämnden

 

 

 

 

 

26. Besparingsprogram

- 10

- 10

- 10

- 10

 

27. Driftkostn. Säveskolan. Förändringar elevantal

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

 

28. Elevökningar

 

+ 4

 

+ 4

 

29. Ramtillskott

 

 

+ 4

 

 

Folkhögskolestyrelsen

 

 

 

 

 

30. Besparingsprogram

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

 

Social- och omsorgsnämnden

 

 

 

 

 

31. Besparingsprogram

- 8

- 8

- 8

- 8

 

32.  Åtgärder nationell handlingsplan

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

 

33. Missbrukarvårdskedja m.m. (Se arbetsutskottet Anm 8)

 

 

 

 

 

34. IFO och Missbrukarvårdskejda

 

 

+ 4

+ 6

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 

 

 

 

35. Åtgärder nationell handlingsplan

+ 5

+ 5

+ 5

+ 5

 

36. Besparingsprogram

- 8

- 8

- 8

- 8

 

37. Allmän ramökning

 

 

+ 4

 

 

38. Allmän ramökning. Missbrukarvårdskejda

 

 

 

+ 4

 

Finansförvaltningen

 

 

 

 

 

39. (Begränsning av ramen för underhållsåtgärder)

- 10

- 10

- 10

- 10

 

40. Effekt sänkt internränta

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

 

Övrigt

 

 

 

 

 

41. Kommungemensamma åtgärder. (Se arbetsutskottet Anm 9)

- 10

- 10

- 15

- 13

 

42. Återbetalning underskott 2001

+ 31

+ 31

+ 31

+ 31

 

Proposition och omröstning:

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Eva Nypelius' förslag, Roy Hanssons förslag och Bror Lindahls förslag och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius', Roy Hanssons och Bror Lindahls förslag och förklarade sig anse att Eva Nypelius' förslag antagits som motförslag till arbetsutskottets förslag. Omröstning begärdes.

Ordföranden ställde proposition på Roy Hanssons och Bror Lindahls förslag och förklarade sig anse att Roy Hanssons förslag antagits som motförslag till Eva Nypelius' förslag. Omröstning begärdes. 2 ledamöter röstade för att Roy Hanssons yrkande skulle antas: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). 1 ledamot, Bror Lindahl, röstade för att hans förslag skulle antas. 12 ledamöter avstod från att delta i omröstningen: Sonia Landin (s), Rose-Marie Stenbom (s), Hans-Erik Svensson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Bodil Rosengren (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gösta Hult (c) och ordföranden Jan Lundgren (s). Kommunstyrelsen hade således beslutat anta Roy Hanssons förslag som motförslag.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius' förslag och Roy Hanssons förslag och förklarade sig anse att Eva Nypelius' förslag antagits som motförslag till arbetsutskottets förslag. Omröstning begärdes. 6 ledamöter röstade för att Eva Nypelius' förslag skulle antas: Sonia Landin (s), Rose-Marie Stenbom (s), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gösta Hult (c) och ordföranden Jan Lundgren (s). 2 ledamöter röstade för att Roy Hanssons förslag skulle antas: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). 7 ledamöter avstod från att delta i omröstningen: Hans-Erik Svensson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Bodil Rosengren (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp) och Bror Lindahl (fp). Kommunstyrelsen hade således beslutat anta Eva Nypelius' förslag som motförslag till arbetsutskottets förslag.

Vid huvudvoteringen röstade 9 ledamöter för arbetsutskottets förslag: Sonia Landin (s), Rose-Marie Stenbom (s), Hans-Erik Svensson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Bodil Rosengren (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s) och 3 ledamöter för Eva Nypelius' förslag: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c) och Gösta Hult (c). 3 ledamöter avstod från att delta i omröstningen: Roy Hansson (m), Lena Celion (m) och Bror Lindahl (fp). Kommunstyrelsen hade således beslutat avge förslag till ramförändringar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

 • Internräntan fastställs till 5% (en sänkning från 6%).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2004 års budget och flerårsplan för perioden 2004 - 2008 fastställs.
 • Investeringar upptas med 206 575 tkr. Av dessa avser 42 500 tkr ej skattefinansierade investeringar
 • De fastställda målen för god ekonomisk hushållning (kommunfullmäktige 19 juni 2002, § 66) ska ändras enligt följande:
  Nuvarande lydelse: Mål 2: Nyinvesteringar ska finansieras fullt ut med egna medel. 
  Ny lydelse: Mål2: Nyinvesteringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras fullt ut med egna medel.
  Nuvarande lydelse: Mål 3: Återbetalning av låneskulden ska påbörjas
  Ny lydelse: Mål3: Återbetalning av låneskulden avseende investeringar i skattefinansierad verksamhet skall påbörjas.

Reservation:
Roy Hansson (m) och Lena Celion (m) reserverade sig mot besluten om investeringsbudget och planeringsramar till förmån för Roy Hanssons förslag med följande motivering:

1. Driftsbudgetsförslag
Moderata Samlingspartiets budgetförslag är ändringar och tillägg till budgetberedningens majoritetsförslag. Vårt förslag bygger på en politik, som ger ett ökat utrymme för satsningar på de som vi anser viktigt. I vårt förslag finns således ökade medel för att säkerställa en bra utbildning för våra barn och ungdomar, förstärkning för social- och omsorgsnämnden och ökad ekonomisk ram för sjukvården på Gotland.

Ett särskilt område som vi uppmärksammar är individ och familjeområdet. Omhändertagandet av ungdomar på Gotland ligger avsevärt över antalet i landet. Det är viktigt att det vidtas åtgärder för att dels minska antalet och dels vidta åtgärder för att dessa utsatta ungdomar kommer tillbaka till ordnade förhållanden. En lämplig väg till detta kan vara en ökad satsning på bra familjehemsplaceringar på Gotland.

Vi som bor på Gotland måste ha tillgång på sjukvård med samma kvalité, valfrihet och tillgänglighet som i övriga delar i landet. Därför har vårt budgetförslag utökning av Hälso- och sjukvårdens ram.

Ett eftersatt område på Gotland är missbruksvården då i första hand den förebyggande vården. Genom förstärkning inom Social- och Omsorgen och inom Hälso- och Sjukvården kan insatser för missbrukare ta sin början.

För att säkerställa tillräckligt bra utbildning för barn och ungdomar, inte minst med anledning av att fler kommer påbörja gymnasieutbildning, krävs en utökad ekonomisk ram för Barn- och Utbildningsnämnden.

Budgetarbetet har kännetecknats av betydande osäkerhet när det gäller inkomstsidan (skatteintäkter), men även utgiftssidan har stora osäkerheter genom löneökningsförändringar, som kan ske utöver tidigare reserverat löneökningsutrymme, och regeringens förslag om införande av förlängd sjuklöneperiod. Moderata Samlingspartiet föreslår därför en starkare budget för att kunna hantera de osäkerheter som nu råder. Det är därför nödvändigt att skapa ett tillräckligt stort resevutrymme. Detta utrymme kan med fördel användas till att öka köpkraften hos kommuninnevånarna om det visar sig att reservutrymmet inte behöver ianspråktas.

2. Investeringsbudgetförslag
I stället för att bygga om Tingsbrogården tas 20 miljoner kronor upp för byggnation av nytt äldreboende. Det har visat sig att det är dyrare att bygga om ett gammalt äldreboende, än att genomföra en motsvarande nybyggnation.

Vid ombyggnad måste våra äldre flytta till ett evakueringsboende, för att sedan återflytta till det tidigare boendet. Detta har visat sig vara påfrestande för våra gamla och naturligtvis även betungande för anställda, som har att sköta vården i det tillfälliga boendet. Med nybyggnation behöver våra äldre flytta en gång, till sina nybyggda lägenheter. Det är vidare viktigt att det äldreboendet som erbjuds våra gamla är av bra standard för såväl våra äldre som för personalen. En nybyggnation går att utforma på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt, än vid ombyggnation där befintliga byggnader sätter begränsningar.