§ 154 Begäran om att upphöra med förskottsdebitering

Utskrivet från: http://gotland.se/9628
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 154
Begäran om att upphöra med förskottsdebitering

AU § 116
KS2003/0186-34
- Tekniska nämnden 2003-03-26, § 63
- Ledningskontoret 2003-04-28
Tekniska nämnden har föreslagit att systemet med förskottsdebitering av VA- och renhållningsavgifter ska upphöra fr.o.m. 1 juli 2003. Motivet är att förenkla den administrativa hanteringen. Eftersom åtskilliga kommuner upphört med förskottsdebitering ingår komponent för detta inte i moderna debiteringssystem och tekniska förvaltningen installerar nu ett nytt system utan denna funktion.

Arbetsutskottet beslöt att en tidigare framställning i frågan inte skulle föranleda någon åtgärd. Bakgrunden var storleken på de årliga ränteförlusterna. Debiteringen omfattade (2002) ca 13 mnkr per kvartal.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget och föreslår att taxorna ska omarbetas för att täcka in räntekostnaderna fr.o.m. 2004.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Systemet med förskottsdebitering av VA- och renhållningsavgifter ska upphöra fr.o.m. 1 juli 2003.

    · I de berörda taxorna ska beräknade räntekostnader som uppstår p.g.a. debitering i efterskott inkluderas fr.o.m. 2004.

Register

Register