§ 169 Delårsrapport 1:2003, Tilläggsanslag underhållsåtgärder

Utskrivet från: http://gotland.se/9627
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 169
Delårsrapport 1:2003, Tilläggsanslag underhållsåtgärder

KS 2003/0249-04
- Ledningskontoret 2003-05-19
Enligt den av ledningskontoret upprättade delårsrapporten beräknas årets resultat bli ett underskott på 58 mnkr. Huvudorsaken är bortfall av skatteintäkter på drygt 50 mnkr och av nämnderna beräknade avvikelser på - 40 mnkr. Finansnettot visar ett mindre överskott.
Ledningskontoret förslår åtgärder för att få balans i ekonomin 2003 och hänvisar också till möjligheterna att åberopa synnerliga skäl för att utsträcka tiden för återställande av det egna kapitalet för del av underskottet 2001.


Kommunstyrelsens beslut

  • . Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden ska fullfölja och genomföra planerade åtgärder för att säkra att resultatet i bokslutet för 2003 blir minst noll (0).

    · Övriga nämnder ska genom allmän återhållsamhet i bokslutet för 2003 redovisa positiva resultat som minst uppgår till 1% av budgeterade bruttokostnader.

    · Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • · Ramen för periodiskt underhåll i driftbudgeten 2003 begränsas till 20 mnkr.
    · Tekniska nämnden beviljas 10 mnkr i investeringsanslag i syfte att överbrygga de eventuellt negativa effekter som kan uppkomma i kommunens fastighetsbestånd genom att underhållsanslaget reduceras. Medel anvisas ur kommunens Eget kapital.

Register

Register