§ 137 Motion. Kommunfullmäktiges beslut om investeringar

Utskrivet från: http://gotland.se/9626
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 137
Motion. Kommunfullmäktiges beslut om investeringar

AU § 98
KS2002/0393-04
- Motion 2002-10-14
- Ledningskontoret 2003-04-07
Per Österlund (m), tidigare ledamot i kommunfullmäktige, har i motion bl.a. föreslagit att det i framställningar om investeringar alltid ska föreligga en kalkyl över driftkostnaderna.

Ledningskontoret hänvisar till de regler om styrning och kontroll som kommunfullmäktige antagit som bl.a. föreskriver att "Investeringar i byggnader och anläggningar beslutas av kommunfullmäktige och anslaget knyts till det enskilda investeringsobjektet. I beslutsunderlag för dessa investeringar ska alltid ingå en investeringskalkyl där olika investeringsalternativ jämförs och som även visar vilka driftkostnadseffekter investeringen medför." Med hänvisning till det föreslås motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • · Motionen anses besvarad med hänvisning till att motionens syfte uppfyllts genom de regler om styrning och kontroll som kommunfullmäktige antagit.

Register

Register