§ 168 Beräkning av avgäld för tomträtt

Utskrivet från: http://gotland.se/9625
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 168
Beräkning av avgäld för tomträtt

KS 2003/0184-26
- Tekniska nämnden 2003-03-26, § 68
- Ledningskontoret 2003-04-23
- Kommunstyrelsen 2003-04-24
- Kommunfullmäktige 2003-05-26
Tekniska nämnden har föreslagit att beräkningsgrunden för fastställande av tomträttsavgälden ska ändras. (Nuvarande regler fastställdes 1991). Nämnden föreslår att taxeringsvärdet för mark för småhus ska vara utgångspunkt för beräkning av markvärdet och att avgäldsräntan ska sänkas till 3,75%. Nämnden har vidare föreslagit att tomträttsinnehavare ska erbjudas friköpa sin tomträtt till ett pris som motsvarar 80% av det marknadsvärde som räknas fram utifrån gällande taxeringsvärde för marken för tomträtten.
Kommunstyrelsen har tidigare tillstyrkt förslaget (24 april, § 132). Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 26 maj att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendet föredrogs av tekniske direktören Per Lindskog.
Yngve Andersson (kd) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • · Vid avgäldsreglering av tomträtter för småhus ska markvärdet beräknas med utgångspunkt i taxeringsvärdet på mark för småhus och avgäldsräntan 3,75 % användas.

    · Tomträttsinnehavare ska erbjudas friköpa sin tomträtt till ett pris motsvarande 80 % av det marknadsvärde som räknas fram utifrån gällande taxeringsvärde för marken för tomträtten.

    · Vederbörliga ändringar och tillägg i kommunens författningssamling ska göras
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Register

Register