§ 167 Ändring av inriktningsmål

Utskrivet från: http://gotland.se/9623
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 167
Ändring av inriktningsmål

AU § 122
- Tekniska nämnden 2003-04-29, § 85
Tekniska nämnden har fastställt inriktningsmål för 2004 och överlämnat dem till kommunstyrelsen. Målen innebär i några fall förändringar; bl.a. föreslås inriktningsmålen för kollektivtrafiken kompletteras med att resorna för barn och ungdomar ska vara kostnadsfria.
Arbetsutskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att till höstens budgetavstämning sammanställa ev. förslag om ändrade inriktningsmål.

Yrkande:

· Eva Nypelius (c) yrkade att ledningskontoret skulle, till höstens budgetavstämning, sammanställa samtliga inriktningsmål som underlag för en samlad diskussion om inriktningsmål och ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsens beslut
  • · Ledningskontoret får i uppdrag att sammanställa samtliga inriktningsmål som underlag för en samlad diskussion om inriktningsmål och ekonomiska förutsättningar vid höstens budgetavstämning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • · Tekniska nämndens föreslagna inriktningsmål godkänns.

Register

Register