Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Visby Dovhjorten 6 (Åhlénsfastigheten) - samråd

Samrådstiden är nu formellt avslutad men synpunkter tas emot löpande fram tills eventuell granskning. Inkomna synpunkter efter samrådstidens avslutande kan dock medföra att någon rätt att överklaga eventuell antagen plan inte kan medges. Samrådshandlingar publiceras fram tills reviderade handlingar finns att tillgå.

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av för­slaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2017-05-03, har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby. Handlingar och tillhörande underlag finns också tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler bostäder bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 3 juli 2017. Ange namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/871).

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnads­nämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Eva Werkelin, tfn 0498-269195, eller e-post eva.werkelin@gotland.se