§ 142 Motion. Utredning om brukarmedverkan och dess effekter

Utskrivet från: http://gotland.se/9622
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 142
Motion. Utredning om brukarmedverkan och dess effekter

AU § 103
KS2001/0577-10
- Motion 2001-11-20
- Ledningskontoret 2003-04-19
Eva Nypelius m.fl. (c) har i motion yrkat att förekomsten av brukarmedverkan i den kommunala verksamheten ska kartläggas och därefter utvärderas.

Ledningskontoret hänvisar till det styrkort som utarbetas för ledning och styrning och där brukarperspektivet är ett av de perspektiv som följs upp. Under 2003 kommer styrkortet att tillämpas på försök och frågor ställas till några förvaltningar om förekomsten av system för samråd med kunder och uppföljning m.m. av brukarnas behov och synpunkter på erbjudna tjänster. Med hänvisning till att motionen därmed tillgodosetts föreslås motionen besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • · Motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan om brukarmedverkan kommer att belysas i det balanserade styrkort för kommunstyrelsen som är under utarbetande.

Register

Register