§ 166 Tilläggsanslag m.m. för Björkanderska 2

Utskrivet från: http://gotland.se/9621
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 166
Tilläggsanslag m.m. för Björkanderska 2

AU § 121
KS2003/0183-68
- (Kommunstyrelsen § 109/2003-04-24)
- Tekniska nämnden 2003-04-29, § 95
Mot bakgrund av Högskolans på Gotland aviserade lokalbehov inför höstterminen 2004 har kommunstyrelsen gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda hur lokalbehovet kan tillgodoses, samt utreda och förprojektera en utbyggnad av Björkanderska magasinet.

Tekniske direktören Per Lindskog och avdelningschefen Bertil Klintbom redogjorde för uppförande av nya utbildningslokaler i anslutning till nuvarande Björkanderska magasinet. Bygget måste sättas igång omedelbart för att kunna vara klart till nästa höst. Byggkostnaderna för 1 000 kvm hade beräknats till 16 mnkr.

Det antecknas att arbetsutskottet upptagit 14 mnkr för projektet i förslaget till investeringsbudget för 2004.

Tekniske direktören Per Lindskog redogjorde kortfattat för villkoren i det förslag till hyreskontrakt som upprättats med Högskolan på Gotland.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Projektet beviljas finansiellt igångsättningstillstånd.
    · Tekniska nämnden beviljas 2 mnkr i tilläggsanslag för projektet. Medel anvisas ur kommunens eget kapital.
    · Kommunfullmäktige informeras om beslutet.

Register

Register