§ 152 Försäljning av Västerbyhemmet

Utskrivet från: http://gotland.se/9620
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 152
Försäljning av Västerbyhemmet

AU § 113
KS2003/0242-25
- (Arbetsutskottet 2003-04-08, § 75 och 2003-05-13--16, 20, § 113
- Tekniska förvaltningen 2003-05-21
Arbetsutskottet har gett tekniska nämnden i uppdrag att utarbeta erforderligt underlag för försäljning av Västerbyhemmet. Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt, enligt vilket fastigheten säljs för 2 mnkr. Fastigheten har värderats av auktoriserad fastighetsvärderare.

Per-Olof Jacobsson (c) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Fastigheten Gotland Öja Bobbenarve 8:1 säljs för en köpeskilling av 2 000 000 kr med 1750/2000 till Gotlands Vård och Konvalescenthem AB och med 125/2000 till Solveig Jacobsson och med 125/2000 till Tore Jacobsson och i övrigt på de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Register

Register