§ 134 Försäljning av vissa fastigheter i Hablingbo och Lärbro

Utskrivet från: http://gotland.se/9618
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 134
Försäljning av vissa fastigheter i Hablingbo och Lärbro

AU § 95
KS2003/0150-25
- Tekniska nämnden 2003-03-03, § 32
- Ledningskontoret 2003-04-14
Tekniska nämnden har föreslagit att Hablingbo skola (Prästgården 1:12) och en fastighet i Lärbro (Angelbos 1:6) ska säljas. Verksamheten i Hablingbo skola upphör efter vårterminen 2003. Efter att förhållandena ändrats efter tekniska nämndens beslut föreslås bara en av de två byggnaderna på fastigheten Angelbos i Lärbro ska säljas. Byggnaden innehåller två lokaler och två lägenheter, samtliga uthyrda. Den andra byggnaden används som fritidsgård. Lantmäteriet har underhand förklarat sig beredd att göra erforderlig fastighetsbildning.

Ledningskontoret tillstyrker försäljningen
Kommunstyrelsens beslut
  • · Tekniska nämnden får i uppdrag att försälja Hablingbo Prästgården 1:12, samt den byggnad på fastigheten Lärbro Angelbos 1:6 som inte används som fritidsgård.

Register

Register