§ 164 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/9617
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 164
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.

· Beviljade serveringstillstånd perioden 23 april - 23 maj 2003.

Register

Register