§ 151 Permutation av S A Petterssons stiftelse

Utskrivet från: http://gotland.se/9616
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 151
Permutation av S A Petterssons stiftelse

AU § 112
KS 2003/0248-10
- Ledningskontoret 2003-05-09
Ledningskontoret har föreslagit att Gotlands kommun hos Kammarkollegiet ska ansöka om permutation av S A Petterssons stiftelse, eftersom det numer är svårt att tillgodose donationsbestämmelserna.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Det upprättade förslaget till ändrade ändamålsbestämmelser för S A Petterssons stiftelse godkänns.

    · Ansökan om permutation av stiftelserna ska inges till Kammarkollegiet.

    · Konsult- och servicekontoret får i uppdrag att inge ansökningarna och när beslut från Kammarkollegiet föreligger verkställa besluten.

    · Ekonomidirektören bemyndigas att, i den fortsatta handläggningen vid Kammarkollegiet, fatta beslut om sådana ändringar av kommunstyrelsens beslut som står i överensstämmelse med Kammarkollegiets krav och rekommendationer.

Register

Register