Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2017-05-30 16:27
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, tisdagen den 30 maj. Bland annat lämnade man vidare den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet, en dagvattenstrategi och strategisk plan och budget till fullmäktige för beslut.

Vill du ha fördjupning kring något ärende finns kallelsen med alla handlingarna här:

http://gotland.se/66899

 

Lån till Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige delegerar till regionstyrelsen att inom en ram på högst 4 300 000 kronor låna ut medel till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är fullgjord. Överstiger slutlig lånesumma ramen skall nytt beslut fattas.

En förutsättning för utlåningen är att övriga medlemmar i förbundet gör motsvarande åtaganden.

Lånet ska hanteras via finansförvaltningen.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla landsting och regioner i Sverige. Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken flygplan. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör. Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstalet i KSA. För Region Gotland innebär det 0,6 procent av den totala lånesumman på 600 miljoner kronor.

 

Upprättande av en dagvattenstrategi
Förslag till dagvattenstrategi godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Regionfullmäktige beslutade 20131216 att bifalla en motion från Isabel Enström m fl (MP) genom att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en dagvattenstrategi.

Dagvatten utgörs av vatten från regn och smält snö som tillfälligt rinner av markytan. Hanteringen av dagvatten har tidigare huvudsakligen handlat om att leda bort vattnet för att skydda bebyggelse. Många kommuner har börjat undersöka möjligheterna att fördröja och rena dagvattnet på olika sätt, och även att se dagvatten som en resurs för att skapa attraktiva vattenmiljöer i staden. Dagvattenstrategin är främst ett verktyg för att vidta rätt åtgärder vid planering och byggnation. De befintliga systemen åtgärdas där det är miljömässigt befogat och praktiskt genomförbart. Ett framtagande av separat åtgärdsplan för dagvatten i befintliga områden föreslås som en del i det fortsatta arbetet.

 

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, antagande
Regionstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik och överlämnar förslaget, efter eventuella redaktionella justeringar, till regionfullmäktige för antagande.

Centerpartiets yrkanden om ändringar avslogs efter votering 8-7. C, M och L reserverar sig till förmån för yrkandet från C.

Dåvarande kommunstyrelsen gav i § 68/2010 ledningskontoret i uppdrag att i nära samarbete med dåvarande stadsarkitektkontoret utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för bland annat Östergarnslandet.

En central utgångspunkt har, i likhet med planerna för Storsudret och Fårö, varit att skapa en mer samlad bebyggelse. Därför föreslås i första hand att nya bostäder lokaliseras till områden där det redan finns bebyggelse. Ur ett socialt perspektiv skapar en samlad bebyggelse ökad trygghet genom möjligheten att lättare kunna umgås och hjälpa varandra vilket är speciellt viktigt för de grupper som inte har tillgång till bil eller som bor i områden där de allmänna kommunikationerna är dåliga.

 

Remiss – För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)
Regionstyrelsen avger regionstyrelseförvaltningens yttrande såsom sitt eget.

Kommissionen för jämlik hälsa tillsattes 2015 med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Ovanstående remiss är det andra delbetänkandet och här diskuteras och analyseras styrning och uppföljningen av folkhälsopolitiken.

Regionstyrelseförvaltningen har valt att kommentera de förslag som särskilt bedöms viktiga som stöd i det framtida utvecklingsarbetet för god och jämlik hälsa på Gotland.

 

Tillsyn av enligt alkohollagen och tobakslagen avseende Region Gotland
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Länsstyrelsen gjorde under 2016 tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen.

När det gäller tillståndsprövning anser länsstyrelsen att det råder god ordning i akterna I ett ärende har utredningen varit bristfällig när det gäller prövning av den ekonomiska lämpligheten.

Länsstyrelsen anser att mängden och omfattningen av alkoholdryck vid beslut om provsmakning har varit alldeles för stor, 15 cl.

Under 2015 har inte fyra serveringsställen, två färjor samt två båtar, med stadigvarande tillstånd fått ett årligt tillsynsbesök. Enligt regionens tillsynsplan är målsättningen att alla serveringsställen ska få minst ett tillsynsbesök per år.

 

Delårsrapport 1 2017 - regionstyrelseförvaltningen inkl politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott på 7,0 mnkr. Periodens justerade resultat uppgår till 2,7 mnkr.

En avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 56 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019.

 

Delårsrapport 2017:1
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2017) på skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen.

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 38 mnkr vilket är 11 mnkr högre än det budgeterade resultatet på +27 mnkr.

Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -47 mnkr. Regionstyrelsen redovisar en prognos på +7 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +2,8 mnkr, barn- och utbildningsnämnden +2,1 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +1,3 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -30 mnkr och socialnämnden -31 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos i balans med budget eller små avvikelser.

 

Finansieringsmodell - övrig IT-verksamhet, tjänster inom måltid och försörjning
Regionstyrelsen beslutar att befintliga verksamheter i regionstyrelseförvaltningen som är resultatenheter kommer att fortsätta att bedrivas som köp- och säljverksamhet. Modellerna för köp- och sälj ska utvecklas i dialog med kunderna för att förbättra och effektivisera verksamheterna.

 

Investeringspotter
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att investeringspotter per nämnd beslutas enligt förslag. Potterna ska gälla varje år om inte annat beslutas.

Region Gotland har i sin investeringsbudget arbetat med så kallade investeringspotter under ett antal år. Potterna är fasta och behöver inte äskas i särskild ordning av nämnderna. Potterna ska användas för mindre löpande investeringar under året och mindre ombyggnationer i lokalerna som inte påverkar hyresnivån. För tekniska nämnden är potten avsedd även för investeringar i verksamhetsfordon och för hälso- och sjukvårdsnämnden ingår löpande investeringar i medicinteknisk utrustning. Potterna för de nio nämnderna uppgår till sammanlagt 49,2 miljoner kronor.

 

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet föreslås fördelas enligt förslag. Slutlig fördelning avgörs vid budgetavstämningen 2017.

Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad kapitalkostnadskompensation efter delår 2 2017.

Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26 tills annat beslutas.

 

Budget - och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att nya budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter antas.

De ekonomiska effekterna av beslutet fastställs i strategisk plan och budget.

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 rapportera underhållsplanen för regionens fastigheter.

Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och gäller från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika avskrivningstider.

Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en komponent till samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande åtgärd har räknats som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom planerat underhåll. Effekten blir att delar av underhållskostnader flyttas från driftbudget till investeringsbudget.

 

Uppdrag från budgetavstämning - konsekvensbeskrivning av ombyggnation enheten för akut omhändertagande
Regionstyrelsen beslutar att godkänna den fördjupade beskrivningen av ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut omhändertagande.

I samband med budgetbeslut om investeringar för 2017 och investeringsplan 2018-2022 fick hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med ett mer utförligt underlag avseende ombyggnationen av enheten för akut omhändertagande. En behovsanalys och förstudie utifrån patientflöden är gjord och resultatet visar att en ombyggnation och tillbyggnation av det som idag är akutmottagningen är nödvändig ur flera aspekter; säkerhetsaspekt för såväl patienter som personal, patientsäkerhetsaspekt, arbetsmiljö/arbetsmetodik, integritetsaspekt och utrymmesaspekt.

 

Uppdrag från budgetavstämning - konsekvensbeskrivning av ombyggnation på IVA
Regionstyrelsen beslutar att godkänna den fördjupade beskrivningen av ombyggnation/tillbyggnation av intensivvårdsavdelningen.

I samband med budgetbeslut om investeringar för 2017 och investeringsplan 2018-2022 fick hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med ett mer utförligt underlag avseende ombyggnationen av intensivvårdsavdelningen.

Driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga konsekvenser ska beskrivas.

Den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen påverkar även lokalerna som vården bedrivs i. Intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett har idag trånga lokaler, vårdsalarna är små för en bra arbetsmiljö, vårdmiljö och patientsäkerhet. Även säkerhetsaspekten är inte tillräckligt tillgodosedd utifrån de behov som finns idag och framåt.

För att få ett mer underbyggt underlag för en ombyggnation av intensivvårdsavdelningen behöver en behovsanalys och förstudie genomföras. En ombyggnation av intensivvårdsavdelningen påverkas också av ett eventuellt beslut om tillbyggnation plan 4-6 enligt underlaget om enheten för akut omhändertagande.

 

Plan för utbildningsnämndernas IT-investeringar för perioden 2018-2022
Regionstyrelsen godkänner utbildningsnämndernas förslag till IT-satsningar för åren 2018–2022 med den ändringen att förtydligande ska göras av att IT-strategin ännu inte är beslutad av regeringen.

 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsplan för åren 2018–2022
Regionstyrelsen godkänner barn- och utbildningsnämndens förslag till investeringsplan.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen maj 2017 med investeringsplan 2018–2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Av uppdraget framgick även att ”Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över perioden.”

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens IT-investeringar
Regionstyrelsen godkänner gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslag på IT-satsningar.

 

Anslag för genomförande av allmänna val 2018
Valnämnden beviljas ett anslag med 1 621 000 kronor för genomförande av allmänna val 2018.

Det anslag som utgår årsvis mellan valen är idag 62 000 kronor och regionstyrelsen beslutar att det höjs till 80 000 kronor med start 2020.

 

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018
Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2018, och belastar regionstyrelsens anslag för näringsliv, enligt förslag nedan.

 

                                                                 Förslag 2018

ALMI företagspartner Gotland AB                             4 239 tkr

Inspiration Gotland AB                                              8 000 tkr

Science Park Gotland                                                  1 300 tkr

Visby Centrum AB                                                     400 tkr

Ung Företagsamhet Gotland                                       400 tkr

Coompanion                                                               400 tkr

Gotlands Filmfond AB                                               1 500 tkr

Gotland Cruise Network                                             250 tkr

Medeltidsveckan                                                         350 tkr

Gotland Grönt Centrum AB                                       5 200 tkr

Rindi kårhuslokaler                                                     575 tkr

SUMMA                                                                    22 614 tkr

 

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö FVM
Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att Region Gotland deltar i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL, med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ska tillsammans med regionstyrelseförvaltningen säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera för de ekonomiska konsekvenserna av ovanstående genom att äska för såväl driftsbudget som investeringsbudget.

Det digitala journalsystemet TakeCare utvecklades i början av 2000-talet som en gemensam installation för Stockholms läns landsting (SLL) och Gotland.

Idag ägs systemet av CompuGroup Medical, CGM. Nyttjandeavtalet, där Region Gotland är en part, är tecknat av Karolinska universitetssjukhuset.

TakeCare har varit ett användarvänligt journalsystem, men bedöms inte längre vara anpassningsbart i förhållande till de växande behov som finns av integration mot medborgartjänster och andra vårdgivares journaldokumentation.

När SLL går över till en ny vårdinformationsmiljö kan Gotland välja att följa med SLL i övergången till den nya miljön, alternativt överta ägarskap, drift och förvaltning av TakeCare eller upphandla annat, befintligt, journalsystem.

För att kunna ta del av FVM SLL behöver Region Gotland medverka som fullvärdig aktör i programmet. Alternativen till att inte delta innebär stora risker för hälso- och sjukvården på Gotland.

 

Strategisk plan och budget 2018-2020
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget till drifts- och investeringsbudget.

Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 61 mnkr med hänsyn tagen till de förslag till beslut som regionstyrelsens arbetsutskott lämnat. I planen för 2019 beräknas det budgeterade resultatet till 61 mnkr och för 2020 till 50 mnkr.

Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2017 och hänsyn har tagits till kända förändringar i finansförvaltningen. Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning till personalkostnadsreserven uppgår till 100 mnkr år 2018 och 71 mnkr 2019 och 2020.

Avsättning för interna prisökningar och externa avtal har gjorts med 33 mnkr 2019 och 2020. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns upptagna.

Reavinster beräknas till 40 mnkr 2018 och 35 mnkr övriga år.

I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på sammanlagt 52 mnkr 2018 och 55 mnkr 2019. Besparingarna är en del av det stora sparbetinget på 170 mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige 2016.

Investeringsbudgeten uppgår 2018 till totalt 521,3 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet 240,0 mnkr. 2019 uppgår investeringsbudgeten totalt till 407,9 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet 226,5 mnkr.

 

Kostutredning 2018-2022
Förslag till kostutredning 2018-2022 antas.

Regionstyrelseförvaltningen (tidigare serviceförvaltningen) fick av regionstyrelsen (tidigare kommunstyrelsen) 2009 i uppdrag att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland annat genom sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från grunden nära gästen.

Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet skulle ta fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera kallad kostutredning.

I mars 2017 har en ny översyn av kostutredningen genomförts. Dialoger har förts med berörda förvaltningar (i första hand utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) för samordningsplanering, och nya kostnadsuppskattningar har gjorts av projektavdelningen inom teknikförvaltningen. Tidigare kostnadsuppskattningar är inte längre helt korrekta bland annat med anledning av den starka byggmarknaden på Gotland. Kostnaderna förväntas även öka de närmaste åren, till stor del beroende på en stark byggmarknad på Gotland.

 

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per den 2017-12-31 och att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att anvisa samtliga verksamheter till ny organisationstillhörighet.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att en successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden augusti till december 2017.

Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att arbeta fram fördjupade beskrivningar och beslutsunderlag för utredningsområdena och redovisa detta arbete löpande för beslut i regionstyrelsen.

 • Ärendehantering, kansli samt stab
 • Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
 • Verksamhet som föreslås flyttas till TN/TKF
 • Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
 • Kultursamverkansmodellen
 • Fritids- och idrottsverksamheten
 • Gränssnitt verksamhet respektive verkställighet
 • Konsekvenser ekonomi och besparingar

Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkra den strategiska samordningen för överföring och mottagande av verksamhet, samt avveckling av berörd nämnd och förvaltning.

Regionstyrelseförvaltningen ska därutöver aktivt verka för att upprätthålla verksamhetens omfattning och kvalitet under återstoden av 2017.

 

Fastställande av regelverk för stöd till trygghetsboenden
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att besluta

 • att godkänna och fastställa föreslaget regelverk för stöd till trygghetsboenden
 • att till regionstyrelsen delegera uppgiften att besluta i ärenden om ansökan om stöd enligt detta regelverk 

Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörd förvaltning utreda och återkomma till regionstyrelsen kring

 • utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar för hantering av frågan, system för förturer till bostad samt frågor kring portal/gemensam förmedling av trygghetsboenden.

Regionstyrelsen beslutade 2014 att stödja uppförandet av ett trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2. Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden.

Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 att sälja fastigheten Visby Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på fastigheten uppföra ett trygghetsboende. Vid samma tillfälle tog fullmäktige beslut om att till regionstyrelsen återremittera ärendet om regelverk för trygghetsboende.

Regionstyrelseförvaltningen ser det som angeläget att ett regelverk snarast kan fastställas och därigenom ge bostadsexploatörer på Gotland förutsättningar för att investera i och uppföra trygghetsboenden. Därför har förvaltningen arbetat fram ett förslag till regelverk, vilket föreslås antas av fullmäktige för att börja gälla från den 1 juli 2017.

Regelverket utgår ifrån att alla trygghetslägenheter ska vara hyresrätter och att fördelningen av lägenheter ska ske på lika villkor för alla sökande. Med anledning därav vill regionstyrelseförvaltningen utreda möjligheterna att samla alla bostäder under en portal och att inrätta en gemensam förmedling för alla trygghetsbostäder.

 

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av entréavgifter till simhallar antas att gälla från 1 juli 2017.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av taxa i ICA Maxi arena antas att gälla från 1 juli 2017.

Kultur- och fritidsnämndens avgiftsförändringar avseende logi i skolsal vid idrottsarrangemang, övertidsavgift på kurslitteratur samt avgift vid hyra av Säve aula godkänns.

Avgiftslistan för kultur- och fritidsförvaltningen revideras.

 

Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB överförs till regionstyrelseförvaltningen senast den 31 december 2017.

Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att hantera överföringen av verksamhet och personal för Region Gotlands del samt att samverka med Inspiration Gotland AB, i syfte att säkerställa en väl fungerande överföring.

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att undersöka förutsättningarna för och konsekvenserna av att upphandla verksamheten Gotland Convention Bureau samt arbetet med att få företagsetableringar till Gotland, i förhållande till att driva verksamheten i Region Gotlands regi samt i förstärkt samverkan med näringslivet.

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att samordna de tillståndsinriktade delarna av företags- och evenemangslotsen samt att stärka arbetet i relation till samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att – mot bakgrund av neddragningen av verksamhetsbidraget samt besparingarna på regionstyrelseförvaltningen – i effektiviseringssyfte se över hur överföringen av verksamhet och resurser kan bidra till en optimering i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet.

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att återrapportera hur arbetet fortskrider under hösten.

Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att utreda den framtida användningen av Donnerska huset.

 

Gotlands kommuns sociala samstiftelse med flera. Förvaltningsberättelser 2016
Regionstyrelsen godkänner förvaltningsberättelserna för 2016 från 13 olika stiftelser som förvaltas av Region Gotland.

 

Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och köpekontrakt med K- lokko Skogen AB. Reviderade handlingar efter återremiss

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta samt att förklara besluten omedelbart justerade

 • godkänna exploatörens upprättade genomförandeplan avseende projektet
 • godkänna exploateringsavtal med K-lokko Skogen AB
 • godkänna köpekontrakt avseende försäljning av Visby Kransborren 1 till K-lokko Skogen AB för en köpeskilling av 8 050 000 kronor

Regionfullmäktige återremitterade 2017-05-15 ärendet till förnyad beredning när det gällde följande

 • Få frågan om eventuellt vite vid ”annan användning” klarlagt. Skall vite betalas en gång eller fortlöpande tills felen åtgärdats?
 • Fastställa att ”boende” – permanent eller periodvis inte blir möjligt, det vill säga att planens intentioner upprätthålls. 

Regionstyrelseförvaltningen har med anledning av återremissen tagit fram en PM med synpunkter och klargörandet i ärendet och med reflektioner kring problematiken generellt med mark planlagd för boende kontra hotell (bilaga 7).

Dessutom har förvaltningen gjort vissa ändringar i köpekontraktet för att förtydliga och säkerställa att detaljplanens ambitioner också genomförs. I korthet har följande ändringar i kontraktet införts:

 • En ny §1 har lagts till där det slås fast att syftet är att det på fastigheten ska bedrivas hotellverksamhet i enlighet med detaljplan, bygglov samt att med hotellverksamhet avses detsamma som i lagen (SFS 1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.
 • §2 har kompletterats med det numera fattade beslutet om bygglov (2017-05-08)
 • En ny §4 har införts som reglerar hur och när tilläggsköpeskilling ska tillämpas. Villkoret innebär att tilläggsköpeskilling utgår om fastighetens användning ändrats med anledning av planändring som initierats av fastighetsägaren. Tilläggsköpeskilling kan utgå en gång.
 • Tidigare §14 som innehöll villkor om vite har tagits bort med hänvisning till att frågan regleras i §4 i nya avtalet
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 31 maj 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?