§ 141 Motion. Lokalisering av kommunala förvaltningar till Tallbacken

Utskrivet från: http://gotland.se/9614
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 141
Motion. Lokalisering av kommunala förvaltningar till Tallbacken

AU § 102
KS2002/0263-01
- Motion 2002-06-19
- Tekniska nämnden 2002-11-27, § 271
- Ledningskontoret 2002-12-18
Torgny Lihnell (mp) har i motion yrkat att frågan om möjligheterna att använda Tallbacken (f.d. Follingbo sjukhus) som lokaler för de kommunala förvaltningarnas kanslier ska utredas. Tanken är att etablera s.k. "kommunstad" på området, vilket, enligt motionen, skulle ge kommunala samordningsvinster. Nuvarande förvaltningslokaler skulle kunna säljas för att användas för bostäder och företag.

Tekniska nämnden har föreslagit att frågan om den framtida användningen av Tallbacken ska hänskjutas till pågående utredning om kommunens lokalplanering. Det arbetet omfattar också frågan om ett s.k. Samhällsbyggarnas hus, vilket skulle kunna ses som ett första steg för att samla de kommunala förvaltningarna på ett ställe. Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska avstyrkas.

Yrkanden och omröstning:
· Per-Olof Jacobsson (c) yrkade, med instämmande av Hans-Åke Norrby (mp) och Bror Lindahl (fp) att kommunstyrelsen skulle föreslå att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till pågående lokalutredning.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Per-Olof Jacobssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Per-Olof Jacobssons förslag. 10 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Rose-Marie Stenbom (s), Hans-Erik Svensson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Roy Hansson (m), Lena Celion (m) och ordföranden Jan Lundgren (s). 5 ledamöter röstade nej: Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gösta Hult (c) och Bror Lindahl (fp). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • · Motionen avslås.

Register

Register