§ 161 Länsplan för regional transportinfrastruktur

Utskrivet från: http://gotland.se/9611
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 161
Länsplan för regional transportinfrastruktur

Pbk § 5
KS2002/0152-53
- Kommunstyrelsen 2002-12-12
- Inkomna remissyttranden
- Ledningskontoret 2003-05-12 med förslag till plan 2003-05-12
Länsplanen för regional transportinfrastruktur bildar tillsammans med den nationella väghållningsplanen och stomnätsplanen den statliga infrastrukturplaneringen. I länsplanen fördelas statliga medel främst till de statliga vägarna men i viss utsträckning kan de statliga medlen också användas för att bidra till kommunala trafikinvesteringar. Regeringen har angett direktiv och tidplan för planomgången 2004-2015. Såsom (numera) samverkansorgan har Gotlands kommun uppdraget att utarbeta den regionala infrastrukturplanen. Enligt den tidplan som regeringen angett ska planen fastställas av länen - eller i förekommande fall självstyrelseorganen - senast 31 december 2003. Dessförinnan ska planförslagen remissbehandlas 1 januari - 30 april 2003. De remissbehandlade planerna ska därefter lämnas till regeringen senast 4 augusti 2003. Regeringen bedömer planerna och fastställer de definitiva (ekonomiska) ramarna för länen i oktober. Planen ska sedan fastställas av kommunfullmäktige (planerat till december 2003).

Plan- och bostadskommittén har varit styrgrupp för arbetet. Planförslaget har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från kommunen, länsstyrelsen och Vägverket. Efter remissbehandling har arbetsgruppen nu framlagt förslag till länsplan. Kommunstyrelsen har tidigare uttalat att finansieringen av Visby hamn bör, såsom framhålls i förslaget till plan, lösas på särskilt sätt och i annan ordning än i länsplanen för regional transportinfrastruktur. Planförslaget har, på uppdrag av plan- och bostadskommittén, reviderats med hänsyn till tekniska nämndens beslut att förskjuta projektet att anlägga en bro över Ireån vid Elingshem.

Det antecknas att regeringen (30 april 2003) beslutat om reduceringar av planeringsramen 2004 för Vägverket med 410 mnkr och Banverket med 180 mnkr. Bakgrunden är neddragningen på 1 mdkr inom utgiftsområdet 22 Kommunikationer. Regeringen bedömer att resterande del av nerdragningen kan göras på investeringar i de regionala planerna.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

  • · Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur godkänns och överlämnas till regeringen.

Register

Register