§ 136 Remiss. "Vårda vården". SOU 2003:23

Utskrivet från: http://gotland.se/9610
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 136
Remiss. "Vårda vården". SOU 2003:23

AU § 97
- Socialdepartementet 2003
- Ledningskontoret april 2003
Socialdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Utredningens vårdens ägarformer - vinst och demokrati slutbetänkande "Vårda vården - samverkan, mångfald och rättvisa", SOU 2003:23.

Ledningskontoret har i PM beskrivit förslagen och innebörden för Gotlands kommun, samt föreslagit att kommunen avstår från yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
  • · Vidtagen åtgärd godkänns.

Register

Register