§ 149 Tomträttsavtal Visby Annelund 1:135

Utskrivet från: http://gotland.se/9608
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 149
Tomträttsavtal Visby Annelund 1:135

AU § 111
- Tekniska nämnden 2003-04-29, § 87 och tekniska förvaltningen 2003-05-12
Tekniska nämnden föreslår att kommunen upplåter två tomter till Bingeby Flygstation AB, som förvärvat byggnaderna på tomterna av Luftfartsverket. (Flygmuseum). Tomterna omfattar ca 8 000 respektive 6 500 kv. Avgälden är beräknad efter taxan för industrimark.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Gotlands kommun upplåter enligt upprättat förslag till tomträttsavtal två tomter på ca 8 000 kvm respektive 6 500 kvm av fastigheterna Visby Annelund 1:135-1:137 och Visby Norr 1:1 till Bingeby Flygstation AB. Den årliga tomträttsavgälden uppgår till 24 000 kr respektive 19 500 kr.

Register

Register