§ 159 Ansökan om regionala utvecklingsmedel för ?Kluster för färdigmat

Utskrivet från: http://gotland.se/9607
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 159
Ansökan om regionala utvecklingsmedel för ”Kluster för färdigmat

RegU 23
KS 2002/0497-14
- Ansökan reviderad 2003-05-08
Almi företagspartner AB har ansökt om drygt 1 mnkr för projektet ”Kluster för färdigmat” som sträcker sig över två år. Övriga finansiärer i projektet är: Mål 2 Öarna ca 600 000 kr och eget arbete ca 200 000 kr.

Syftet med projektet är att öka förädlingen av gotländska livsmedelsråvaror för att åstadkomma en expansion av livsmedelsindustrin i regionen. Målsättningen är att utveckla ett kluster av företag inom livsmedelsområdet som gemensamt ska arbeta med utveckling och marknadsföring av ett sortiment komponenter till färdigmat. Testförsäljning av ett sortiment med färdigmat sker under 2004. Ingående företag i projektet är Livstek (f.d. Gotlands Livsmedelsinstitut), gotländska livsmedelsföretag, Produkt Gotland, LRF, ALMI, externa konsulter och grossister.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Almi företagspartner AB beviljas bidrag om högst 599 357 kr för år 2003 och högst 507 400 kr för år 2004 ur respektive års anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, under förutsättning att projektet beviljas medel från Mål 2 Öarna.

Register

Register