§ 140 Motion. Kultur- och naturreservat i norra Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/9606
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 140
Motion. Kultur- och naturreservat i norra Visby

AU § 101
KS2002/0442-26
- Motion 2002-11-04- Ledningskontoret 2003-04-03
Bror Lindahl m.fl. (fp) har i motion hemställt att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att i samråd med länsstyrelsen utreda möjligheterna att bilda ett kultur- och naturreservat i det område som i stort kan sägas ligga mellan klinten och havet från norra kyrkogården och Flundreviken-Åhsbergska hagen. I motionen hemställs också att alla pågående åtgärder som Gotlands kommun inlett "för att hindra pågående verksamhet vid Talludden" ska avbrytas i avvaktan på resultatet av utredningen.

Tidigare beslut. Kommunfullmäktige har antagit fördjupad översiktsplan för norra Visby, i vilken delar av nuvarande koloniområde vid Talludden är utlagt för bostadsändamål (§ 237/1995). Kommunfullmäktige har avslagit motioner med förslag att koloniområdet ska bevaras och pågående detaljplanearbete avbrytas (§ 79/2002). Kommunstyrelsen har också yttrat sig över framställning till länsstyrelsen från några enskilda personer om att göra Gustavsvik till kulturreservat (§ 279/2002). I yttrandet framhölls att ett bostadsområde med rätt utformning skulle göra området mer lättillgängligt. Något ytterligare skydd i form av kulturreservat för området ansågs inte erforderligt.

Ledningskontoret hänvisar bl.a. till de redan gjorda ställningstagandena om att området ska planläggas för bostadsändamål och finner inte ytterligare utredning motiverad. Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska avstyrkas.

Yrkande:
· Bror Lindahl (fp) yrkade att motionen skulle tillstyrkas.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls förslag och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • · Motionen avslås.

Register

Register