§ 158 Framtida användning av vissa fastigheter. Begäran om att disponera Göransgården för psykiatri

Utskrivet från: http://gotland.se/9605
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 158
Framtida användning av vissa fastigheter. Begäran om att disponera Göransgården för psykiatri

AU § 120
KS2002/0293-93
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2002-07-01, § 222
- Kommunstyrelsen 2003-01-23, § 9
- Tekniska nämnden 2003-03-26, § 70
Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att få disponera Göransgården för att där bedriva "samordnad psykiatri"; d.v.s. både barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Kommunstyrelsen behandlade frågan i januari 2003 och gav tekniska nämnden i uppdrag att göra en förstudie och utreda användningen av de lokaler där verksamheterna nu bedrivs (i kv. Korpen och Neptungatan) och "förtydliga konsekvenserna av alternativa användningsområden".

Tekniska nämnden har presenterat förstudien och konstaterar att Göransgården kan inrymma den öppna delen av verksamheterna men inte den slutna psykiatriska vården, som i så fall finge förläggas till lasarettet. Kostnaden för en ombyggnad av Göransgården uppskattas till ca 47 mnkr och ombyggnaden av lasarettet till ca 5 mnkr. Någon alternativ användning av BUP:s nuvarande lokaler anges inte, annat än som möjlig evakueringslokal för kultur- och fritidsförvaltningen under exploateringen av kv. Fiskmåsen. Vuxenpsykiatrins lokaler i kv. Korpen skulle kunna användas som kansli för social- och omsorgsnämnden, som idag har verksamheter vid Söderväg, Bredgatan och Flextronics.

Det antecknas att kommunstyrelsen tidigare beslutat att fastigheten vid Bredgatan ska säljas.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Hälso- och sjukvårdsnämndens framställning om att disponera Göransgården avslås. Det är dock angeläget att inledda strävanden att utveckla såväl den psykiatriska verksamheten som andra verksamheter inom hälso- och sjukvården genom lokalmässig samordning fortsätter.

    · Göransgården, samt kommunens fastigheter på Bredgatan och Söderväg ska avyttras. Kultur- och fritidsförvaltningen ska omlokaliseras p.g.a. exploateringen av kv. Fiskmåsen. Lokalbehoven för psykiatrin och verksamheter som nu är lokaliserade till Bredgatan och Söderväg, liksom kultur- och fritidsförvaltningen ska tillgodoses på kostnadseffektivast och ytsnålast möjliga sätt, i första hand i kommunens befintliga lokalbestånd.

    · Det är angeläget att kunna göra de fortlöpande investeringar i utrustning och lokaler som behövs för en hälso- och sjukvård av god kvalitet.

    En utredning om hälso- och sjukvårdens på Gotland åtagande och inriktning har emellertid nyligen inletts. Utredningens perspektiv är långsiktigt. I samband med budget har arbetsutskottet begärt ytterligare uppgifter om hälso- och sjukvårdsnämndens lokalbehov till höstens budgetavstämning. Utredningen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör göra en bedömning av uppgifterna för att undvika att hälso- och sjukvårdens ansträngningar att åstadkomma rationella lösningar för verksamheten försenas och - i en kommunalekonomiskt ansträngd situation - investeringar görs som kan komma att visa sig förhastade.

Register

Register