§ 148 Försäljning av fastigheten Eskelhem Prästgården 1:15

Utskrivet från: http://gotland.se/9604
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 148
Försäljning av fastigheten Eskelhem Prästgården 1:15

AU § 110
KS 2003/0267-25
- Tekniska förvaltningen 2003-05-07
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att fastigheten Prästgården 1:15 ska säljas och tekniska förvaltningen föreslår nu att den säljs för drygt 3,1 mnkr. Fastigheten innehåller 13 (pensionärs)lägenheter och ligger i Eskelhems samhälle.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Fastigheten Gotland Eskelhem Prästgården 1:15 säljs till Kenth Klasén och Katarina Söderdahl, Halla, för en köpeskilling av 3 150 000 kronor och i övrigt på de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Register

Register