§ 157 Åtagande avs. badplatser

Utskrivet från: http://gotland.se/9602
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 157
Åtagande avs. badplatser

AU § 119
KS2001/0522-14
- (Kommunstyrelsen 2003-04-24, § 111)
Frågan om omfattningen av det kommunala åtagandet avseende badplatser fr.o.m. 2004 ska, enligt kommunstyrelsens beslut övervägas och beredas i samband med beredningen av budget 2004.

Bakgrund: Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen och Gotlands Turistförening överväga och föreslå ambitionsnivå och åtgärder för renhållning av stränderna på Gotland för den rörliga turismen. (Till utredningen har också överlämnats frågan om utrustning m.m. för badvakter och livräddningsinsatser vid Tofta strand. Frågan väcktes i en motion och syftade inte till ytterligare kommunala åtaganden utan att näringen engagerades.)

Ledningskontoret har breddat översynen till att gälla kommunens totala åtaganden vid badplatser, eftersom renhållningen inte kan isoleras från drift och underhåll av anläggningarna. Kontorets alternativ för åtagandets omfattning fr.o.m. 2004 - A. att behålla nuvarande nivå eller B. höja den på ett i så fall begränsat antal platser (15). I båda fallen krävs att tekniska nämndens anslag förstärks; i alternativ A med ca 250 000 kr och i alternativ B med ca 450 000 kr vartill kommer ett investeringsanslag på ca 800 000 kr. Underhållet på befintliga anläggningar är eftersatt. Att anpassa åtagandet efter nuvarande den ekonomiska ramen har inte vara ett realistiskt alternativ. Utredningen redovisas i PM 2003-03-25. (Alternativ A är I och B är III).

Kommunstyrelsens beslut

  • · Den nuvarande nivån på åtagandet ska behållas. Kostnaderna, 250 000 kr, ska täckas inom tekniska nämndens budget.

Register

Register