2003-05-27 §§133-172

Utskrivet från: http://gotland.se/9601
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2003-05-27

Register

Register

Regionstyrelsen 2003-05-27
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v), tjg §§ 133-165
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gösta Hult, (c)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Stefan Nypelius (c), tjg § 152
Barbro Rosengren (v), tjg §§ 166-172
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)
Barbro Rosengren (v)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2003-06-05
Datum för anslags nedtagande 2003-06-27