Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Visby Renen 4

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbygg-nadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Syftet med planförslaget är att upphäva gällande tomtindelning/ fastighetsbestämmelse enligt 4 kap 18 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och därmed möjliggöra en ändring av fastighetsindelningen så att fastigheten kan delas i två.

Förslaget till detaljplan är utformad med särskild hänsyn till karaktärsdrag och värden i omgivande bebyggelsemiljö i enlighet med den gällande fördjupade översiktsplanen Hela Visby 2025. Detaljplanens bestämmelser ska ge förutsättningar för att tillkommande bebyggelse utformas och integreras väl i kvarteret.

Planförslaget berör fastigheten Visby Renen 4. Kvarteret Renen är ett äldre villakvarter i Solbergaområdet strax norr om A7 med bebyggelse från 20-talet och framåt. Kvarteret omfattar idag elva fastigheter varav Renen 4 utgör en av kvarterets hörntomter. Fastigheten omfattar i dagsläget 1010 kvadratmeter. Liknande ändringar av fastighetsindelning har i området utförts vid sammanlagt 11 tidigare tillfällen, senast 2015.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller annan inneboende som berörs.

Planhandlingarna finns att hämta här www.gotland.se/detaljplaner samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 22 maj 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2016/9561). När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064.

Sidan uppdaterad: 27 april 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?