Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-04-20 15:24
Här följer en sammanfattning av dagens möte där politikerna bland annat diskuterade det ekonomiska läget.

Ekonomiska läget
Socialförvaltningens ekonomi är inte i balans och bedömningen är ett underskott mot budget på 31,2 miljoner kronor.

De åtgärder som tidigare vidtagits för att minska utbudet och därmed kostnaderna har givit önskad effekt. Därför ska förvaltningen nu ta fram en ny handlingsplan i syfte att ytterligare minska kostnaderna för att på så vis minimera det prognostiserade underskottet för 2017.

Sett till verksamheterna så visar äldreomsorgen ett överskott medan det är underskott för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ensamkommande flyktingbarn och för individ- och familjeomsorgen. Det är framför allt för barn- och ungdomsvården som det prognostiseras fortsatt stora underskott.

I delårsrapporten framhålls bland annat behovet av kompensation då Migrationsverket sänker ersättningarna för mottagandet för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunals nya avtal innebär högre personalkostnader än beräknat då det omfattar fler medarbetare. Det finns också en stor osäkerhet kring övriga löneavtal som inte är klara.

Avslår medborgarförslag om utökat ansvar för asylsökande
Socialnämnden avslår två medborgarförslag som föreslår att Region Gotland ska ha fortsatt ansvar för asylsökande personer som fyllt arton år. Orsaken till avslaget är att det saknas lagliga förutsättningar för att ge bistånd till boende för asylsökande som fyllt arton år.

Det är endast om den asylsökande har behov av vård enligt socialtjänstlagen eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), som en kommun kan ge fortsatta insatser efter artonårsdagen.

I sitt beslut beskriver socialnämnden att det inför artonårsdagen görs en planering för övergången till vuxenlivet som asylsökande. Om den unge har behov av fortsatt stöd blir hen kvar inom socialförvaltningens hem för vård och boende. Om inte övergår ansvaret enligt gällande lagstiftning till Migrationsverket.

I ett tredje medborgarförslag föreslår samma förslagsställare att Region Gotland ska förlänga godmanskapet i samband med att ensamkommande flyktingbarn fyller arton år. Även det förslaget avslås då det inte finns lagliga förutsättningar för att bevilja generella bistånd efter artonårsdagen.


Kvinnojour ska åtgärda brister
Den privata kvinnojouren Trots ska redovisa en handlingsplan för de brister som framkommit i samband med en kvalitetsuppföljning som genomfördes tidigare i år. Det handlar bland annat om att kvinnojouren ska ta fram rutiner för hot och våld samt säkra att de stödsökande inte lämnas ensamma på boendet.

Det skyddade boendet drivs som en ideell förening och ska senast den 2 maj redovisa handlingsplanen för socialförvaltningen.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 april 2017
Ansvarig för sidan: Thomas Zielinski

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?