Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-04-20 15:03
Idag den 20 april har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat delårsrapport 1 som visar på ett plusresultat.

Nämnden har ett prognostiserat resultat på 2,8 miljoner kronor som är baserad på förväntat helårsutfall utifrån januari till mars månads resultat. Prognosen för ersättningar för elevvolymer (resursfördelningen) visar på +9,1 miljoner kronor, medan gymnasieskolan uppvisar ett prognosticerat underskott på cirka fem miljoner kronor. Underskottet är en kombination av en för stor organisation och för få antal elever på några av gymnasieskolans program och inriktningar.

Under vårterminen 2017 uppstår omställningskostnader kopplat till tidigare beslutad avveckling av ett antal inriktningar. Från höstterminen minskas antalet tjänster på Wisbygymnasiet med 14,9 vilket motsvarar cirka 7,5 miljoner kronor i personalkostnader. Endast 2,5 miljoner av dessa kan hämtas hem under 2017. Resterande fem miljoner får genomslag under år 2018, då Wisbygymnasiet beräknas uppnå en budget i balans.

Sjuktalet bland medarbetare i nämndens verksamheter har minskat något i förhållande till motsvarande period 2016 och ligger på 5,5 procent i slutet av februari. Nämnden följer utvecklingen och de planerade insatser görs för att öka frisktalen.

Nämnden ser gärna att central mottagningsfunktion för nyanlända bildas

GVN:s ledamöter ställer sig positiva till förslaget att bilda en central mottagningsfunktion för nyanlända inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet. Tanken är att detta ska säkra likvärdigheten och kvaliteten på mottagandet. Alla skolor ska få samma hjälp och stöd i arbetet med att kartlägga barns och vuxnas utbildningsbakgrund, erfarenheter och hälsostatus, genomföra skol- och samhällsintroduktion, ge studie- och yrkesvägledning, språkstöd osv. Arbetet med att bygga upp den nya organisationen startar under våren.

Nämnden följer parallellt det utvecklingsarbete som pågår i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom projektet kring nyanländas lärande, tillsammans med Skolverket. Där sker olika insatser för att stärka och stödja Region Gotland som huvudman i mottagandet och undervisningen av nyanlända elever.

Nämnden tog del av gymnasiets elevenkät

Idag tog GVN del av resultatet från den elevenkät som genomfördes i kommunala gymnasieskolans år 2 under höstterminen 2016, med frågor om hur eleverna upplever skola och undervisning. Jämfört med 2015 och 2014 har nöjd elevindex[1] i kommunala gymnasieskolan sjunkit två indexpoäng om året sedan år 2014 - från 65 till 61 år 2016. Nöjdhetsindexet för kvinnliga elever är samtidigt två indexpoäng högre än för manliga elever.

Det högsta medelvärdet fick frågorna om trygghet och lärarnas förväntningar. Lägst medelvärde fick frågan om nyfikenhet att lära mer. Största skillnaden mellan kvinnliga och manliga elever finns i hur värderar frågan om att veta vad man ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. Andel kvinnor som svarar positivt är hela tio procentenheter högre än andelen män.

Det finns stora skillnader mellan de olika programmen när det gäller andel positiva svar. Störst andelen positiva svar fanns på barn- och fritidsprogrammet och humanistiska programmet. Lägst andel positiva svar hade vård- och omsorgsprogrammet och el- och energiprogrammet. Svarsfrekvensen var denna gång betydligt lägre än år 2015, men tillräckligt stort för att det totala resultatet ska bli användbart.

Folkhögskolan ska få nya stadgar

Villkor och fördelningskriterier för statsbidragen till folkhögskolor kommer att ändras den 1 juli 2017. Därför har frågan om vilka effekterna det nya statsbidraget får för Gotlands folkhögskola utretts. Idag beslutade GVN att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på nya stadgar för Gotlands folkhögskola, anpassade efter de nya kraven och anvisningarna från Folkbildningsrådet.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn


 

[1]Nöjd elevindex (NEI) bygger på en modell utarbetad av SKL och SCB där medelvärdet av ett begränsat antal frågor besvarade genom en tiogradig skala vägs samman till ett sammanfattande index på en 100-gradig skala.

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 april 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?