Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar - FAQ

Saknas det du söker efter? Kontakta kundtjänst med detta formulär eller e-post.

Mina sopor har inte hämtats, vad gör jag?

Ibland kan förseningar i sophämtningen ske, vilket innebär att vi kommer senare än vanligt. Det är då viktigt att du låter kärlet stå kvar på hämtstället tills det blir tömt.

Kontrollera att ditt kärl är framkört till hämtstället eller om det fanns något hinder i vägen som försvårat hämtningen på något sätt.

Om dina sopor inte blivit hämtade kan du kontakta teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 (knappval 2) eller e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Hur och när hämtas sopor från fritidshus?

Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 20 till vecka 37 (totalt 18 veckor). Hämtning varannan vecka av brännbart avfall (kärl 140 liter) och matavfall (kärl 140 liter) ingår i abonnemang. Kontakta kundtjänst för mer information om alternativ för kärlstorlek och hämtningsintervall.

Kan jag ha sophämtning med glesare intervall?

Hämtning varannan vecka, d.v.s. möjlighet att lämna sopor varannan vecka, ingår i standardabonnemanget med hämtning av matavfall samt för fritidshus (perioden v 20-37). Om du hemkomposterar matavfall vid ditt permanentboende och har hämtning endast av brännbart avfall, sker hämnting var fjärde vecka. Du kan välja tätare hämtning mot en högre avgift.

Sopbilen tömmer de avfallskärl som står vid hämtstället vid ordinarie hämttillfälle. Avfallskärlet behöver bara stå på hämtstället vid de tillfällen du har sopor att lämna. Är avfallskärlet tomt vid tömningstillfället utgår ingen viktavgift (pris per kilo).

Kan jag dela abonnemang med min granne/mina grannar?

Närboende som väljer samma typ av abonnemang kan ha gemensam sophämtning. En fastighetsägare som har flera bostadsfastigheter på Gotland (en- och tvåfamiljsbostad) kan också ha gemensam sophämtning för de egna fastigheterna. Ansökan lämnas till Region Gotland (Tekniska nämnden).

Får jag kompostera matavfall själv?

Ja, om du har en lämplig kompostbehållare som är godkänd för kompostering av matvafall. Kom ihåg att lämna in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om du vill kompostera matavfall. En handläggningsavgift tas ut föranmälan.

Vad kostar sophämtningen?

Avgifterna finns i Region Gotlands avfallstaxa som gäller från den 1 april 2014. Taxan är miljöstyrande och innebär lägre avgifter för den som källsorterar mer och lämnar mindre sopor jämfört med den som inte källsorterar. Avgiften är indelad i tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och viktbasread behandlingsavgift. Hämtningsavgiften beror bland annat på på kärlstolek och hämtningsintervall. Olika abonnemangsalternativ kan väljas för permanentbostäder, fritidsbostäder, flerfamiljsbostäder och verksamheter.

Måste alla fastigheter ha sophämtning?

Ja, om någon bor eller vistas på fastigheten. Man behöver inte ha sophämtning vid sitt fritidshus om man har ett fast boende på Gotland och kan ta med soporna hem till sitt en- eller tvåbostadshus. Då betalar men endast den fasta grundavgiften för fritidshuset.

En ansökan ska lämnas till Tekniska nämnden om gemensam sophämtning för fastigheterna:

Vilken dag hämtas soporna hos mig?

Hämtdagen beror på var din fastighet ligger och vilket abonnemang du har valt. H

Här kan du söka efter din hämtdag: https://etjanst.gotland.se/hamtdagar

Du kan även ringa eller skicka ett mejl för svar från teknikförvaltningens kundtjänst, tfn 0498-26 90 00, e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.

Varför ska jag betala en grundavgift för mitt fritidshus när jag har fått dispens för att ta med soporna hem till mit permanenta boende?

Grundavgift enligt avfallstaxan betalas för alla fastigheter som nyttjas. Grundavgiften täcker bl.a. kostnader för återvinningscentralerna, miljöstationerna för farligt avfall, kundtjänst, information och andra kostnader som alla fastigheter är med och delar på. Fastighet som beviljats befrielse från hämtning av kärl- och säckavfall betalar därför grundavgift men ingen årlig hämtningsavgift.

Se avfallstaxan eller kontakta kundtjänst teknikförvaltningen för mer information.

Är källsortering av matavfall bra för miljön?

Ja, källsortering av matavfall innebär att resurserna i avfallet kan nyttjas på ett bättre sätt.

Matavfall som samlas in behandlas biologiskt genom rötning och blir till biogas och biogödsel. Det innebär att både energi och näring i matresterna tas tillvara.

Den biologiska behandlingen sker på Gotland. Biogasen används bland annat till fordonsgas.

Får man installera avfallskvarn i köket?

Nej, på Gotland är det inte tillåtet att använda avfallskvarn, enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens vatten och avloppsanläggning).

Det beror bl.a. på risken för att det blir stopp i avloppsledningarna där det är liten lutning på ledningsnätet.

Det är inte heller tillåtet med avfallskvarn om man har enskilt avlopp eftersom det blir högre belastning på avloppsanläggningen.

Jag bor i lägenhet, hur ska jag källsortera mitt avfall?
Din hyresvärd väljer alternativ för källsorteringen i fastigheten och ska informerar de boende.
Hur skaffar jag sopkärl?

Avfallskärl ingår i alla abonnemang för sophämtning och levereras till fastigheten vid start/ändring av abonnemang.

Vid ändring av abonnemang utgår avgift enligt taxa för kärlbyte.

Egna kärl kan inte användas för sophämtningen.

Hur ska jag sortera sopor som inte är brännbara?

Förpackningar sorteras i första hand för materialåtervinning, lämnas vid en återvinningsstation eller på en återvinningscentral.

Metaller som inte är förpackningar kan lämnas på återvinningscentralen (ex stekpanna, bestick, verktyg). Lägg i behållare för metallskrot.

Glas, porslin och keramik som inte är förpackningar kan lämnas på återvinningscentralen (ex blomkruka, dricksglas, spegelglas).

Fråga personalen var deponirest samlas in.

Kattsand kan också lämnas på återvinningscentralen som deponirest om den inte består av brännbart material.

Elavfall (allt med sladd eller batteri) samt ljuskällor och batterier ska alltid lämnas på återvinningscentralen (ex glödlampa, lågenergilampa, belysning, hushållsapparater, telefon).

Farligt avfall ska lämnas på en miljöstation (ex kemikalier, batterier, målarfärg).

Miljöstationer finns på alla återvinningscentraler.

Se även i Region Gotlands källsorteringsguide eller kontakta teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 (knappval 2).

Hur ska jag sortera xxx?

Se i sorteringsguiden eller kontakta teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 (knappval 2) eller e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.

Hur ska jag få plats med mera källsortering i mitt kök?

En praktisk korg och särskilda nedbrytbara påsar för sortering i köket av matavfall och annat lättnedbrytbart organiskt avfall följer med abonnemanget för källsortering av matavfall och brännbart avfall. Matavfallskorgen kan ställas i diskbänkskåpet eller hängas upp på insidan av skåpdörren.

En del tycker det är praktisk med en så kallad källsorteringssats med olika hinkar för sortering av återvinningsmaterial. I handeln finns att köpa källsorteringssatser av olika typer som enkelt kan monteras i diskbänksskåpet.

Om det blir trångt med utrymme, kanske du kan hitta en annan plats att samla de mest skrymmande förpackningarna på än under diskbänken.

Om du sorterar både tidningar/förpackningar och matavfall, märker du snart att det inte blir mycket avfall över att lägga i soppåsen som brännbart avfall.

Var ska mitt/mina sopkärl stå?

Vid väg som är farbar för sopbilen. En vändplats ska också finnas om sopbilen måste vända. Se Beskrivning av vändplats och tillfartsväg nedan.

Avfallskärl ska placeras väl synliga så nära sopbilens stannställe som möjligt (gäller på hämtdagen då sophämtning önskas).

Gångvägen ska vara plan och hårdgjord. Trappor får inte förekomma.

Om det inte finns någon lämplig plats på fastigheten kan hämtstället ligga utanför fastigheten.

Kontakta teknikförvaltningens kundtjänst om du har frågor kring ditt hämtställe. Tfn 0498-26 90 00 (knappval 2), e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.

Kan jag lämna mina sopor i säck i stället för i kärl?

Regelbunden hämtning av avfall i säck sker inte av arbetsmiljöskäl.

Möjlighet finns att lämna extrasäck vid enstaka tillfällen om soporna inte ryms i avfallskärlet som ingår i fastighetens abonnemang.

Om man vill lämna en extrasäck köper man en betalsopsäck (pris 135 kr) i en livsmedelbutik som säljer Region Gotlands betalsopsäckar eller på någon av Region Gotlands återvinningscentraler.

Kontakta teknikförvaltningens kundtjänst för mer information. Extra hämtning av avfall (hämtning mellan ordinarie hämttillfällen) kan också beställas mot avgift genom kundtjänst. Tfn 0498-269000 (knappval 2).

Hur fungerar sophämtningen i Visby innerstad?

Särskilda lösningar förekommer för vissa fastigheter i innerstaden, t.ex. där det inte finns någon plats för att placera avfallskärl på fastigheten. Berörda fastighetsägare får särskild information om detta.

Se även frågor och svar under fliken Innerstaden.

Kan man sätta lås på sitt sopkärl?

Det finns särskilda lås som man får köpa till sitt kärl/sina kärl. Det kostar från 470 kr per kärl (140/190 liter).

Beställ genom teknikförvaltningens kundtjänst, telefon 0498-26 90 00 (knappval 2).

Till varje lås ingår två nycklar. Om man behöver fler nycklar går de att kopiera. Fråga en låssmed.

Hur får jag fler påsar för sortering av matavfall?

Matavfallspåsar ingår i abonnemang när du har hämtning av både matavfall och brännbart avfall och finns att hämta på alla återvinningscentraler.

Det går också att kontakta kundtjänst och beställa påsar så skickar vi mot portoavgift. Uppge ditt anäggningsnummer eller fastighetsbeteckning. Teknikförvaltningens kundtjänst, tfn 0498-26 90 00 (knappval 2), e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.

Om du bor i lägenhet, be din hyresvärd om fler påsar.

Du som är fastighetsägare till flerfamiljshus eller har en verksamhet och behöver en större mängd påsar, kontakta kundtjänst för beställning.

Använd endast den nedbrytbara påsen som regionen tillhandahåller (med Region Gotlands tryck) för att personalen ska kunna se att det är rätt sorts matavfallspåse.

Om du har en hemkompost och vill använda kompostpåse kan du köpa nedbrytbara påsar i butik. Tänk på att påsen bör vara avsedd för hemkompostering. Dessa påsar bryts ner vid lägre temperatur.

Vad gör man om man har problem med lukt och flugor i sopkärlet för matavfall?

Låt matresterna rinna av väl innan de läggs i matavfallspåsen. Förslut påsen väl. Om det är svårt att knyta ihop påsen eller den lätt går sönder, lägg lite mindre i varje påse.

Rengör avfallskärlet mellan varje tömning med såpa och vatten. Tillsätt lite ättika till sköljvattnet, det gillar inte flugorna.

Förvara avfallskärlet så svalt som möjligt. Ställ det på en skuggig plats i stället för i solen.

Matavfall hämtas varannan vecka men tätare hämtning kan beställas vid behov. Kontakta teknikförvaltningens kundtjänst för mer information om abonnemang. Tfn 0498-269000 (knappval 2).

Hur stora är sopkärlen?

Kärlens mått, höjd, bredd och djup:

140 liter: 1065 mm x 500 mm x 543 mm

190 liter: 1070 mm x 559 mm x 690 mm

370 liter: 1070 mm x 749 mm x 800 mm

660 liter: 1207 mm x 1265 mm x 774 mm

Får man ha hemkompost i Visby innerstad?

Samma regler gäller för kompostering i innerstaden som annars, d.v.s. komposten ska placeras och skötas så att det inte blir olägenheter. Om man har en lämplig plats på sin tomt och en lämplig kompostbehållare kan man alltså kompostera. Glöm inte att anmäla din kompost till miljö- och hälsoskyddsnämnden. En handläggningsavgift tas ut för anmälan.

Var ska sopkärlen stå vid hämtning?

Sopkärlen ska stå på anvisat hämtställe på hämtdagen senast kl 06.00 de tillfällen man önskar sophämtning. Kärl som står på annan plats töms inte. Låt kärl stå kvar på hämtstället tills det är tömt.

Kärl för matavfall och brännbart avfall töms samma dag men på olika turer i Visby innerstad.

Fastighetsägaren förvarar kärlen på lämplig plats mellan hämttillfällena.

Var är mitt hämtställe?

Hämtstället är en lämplig plats på fastigheten så nära sopbilens stannställe som möjligt. Om det inte finns någon lämplig plats på fastigheten kan hämtstället ligga utanför fastigheten.

Kontakta teknikförvaltningens kundtjänst om du har frågor kring ditt hämtställe. Tfn 0498-26 90 00, e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.

När hämtas soporna?

Start för abonnemang och din hämtdag meddelas i bekräftelsen av ditt abonnemang.

Sopkärlen ska stå på fastighetens hämtställe på hämtdagen senast kl 06.00. I Visby innerstad sker sophämtning från kl 06.00 året om.

Kärl för matavfall och brännbart töms samma dag men på olika turer.

Låt kärlet stå kvar på hämtstället tills det är tömt.

Jag har ingen plats för kärlet/kärlen på min fastighet. Var ska mina kärl stå?

Kontakta teknikförvaltningens kundtjänst för mer information. Tfn 0498-26 90 00, e-post kundtjänst.teknikforvaltningen@gotland.se.

Kan man använda sopkåp?

Sopskåp kan användas för att förvara fastighetens avfallskärl om utrymmet medger det.

Skåpet måste ligga i markplan för att kärlen enkelt ska kunna dras ut ur skåpet. Sopskåpet kan då även vara fastighetens hämtställe, förutsatt att dragvägen fram till sopbilens stannställe är kort och plan.

Draghandtagen på kärlen ska vara riktade utåt vid hämttillfället.

Hur hämtas soporna i Visby innerstad?

I princip på samma sätt som utanför innerstaden, d.v.s. med källsortering av matavfall och brännbart avfall.

En skillnad är att en mindre sopbil hämtar matavfall och brännbart på olika turer i stället för samtidigt, eftersom bilen bara har ett fack. Den särskilda mindre sopbilen hämtar från de gator och gränder där den vanliga sopbilen inte kommer fram.