Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-04-19 14:52
Idag den 19 april har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat delårsrapport 1 och resultatet från de elevenkäter som genomfördes höstterminen 2016.

Prognosen för nämnden helåret 2017 visar på ett resultat på 2,1 miljoner kronor, varav förskolan prognostiserar ett resultat på 300 000 kronor och grundskolan (inklusive förskoleklass och fritidshem) ett resultat på 1,4 miljoner kronor. Prognosen för barn- och elevvolymerna pekar på ett underskott på 8,7 miljoner kronor i förhållande till anslaget från regionfullmäktige. Det som bland annat kan påverka nämndens resultat för året är hur många av de asylsökande barnen och elever i verksamheterna som får uppehållstillstånd och då kan bli bofasta på Gotland. Per den sista mars 2017 fanns det 120 asylsökande elever i grundskolan och 26 asylsökande barn inskrivna i förskolan. Delårsrapporten visar även att sjuktalet inom nämndens verksamheter har ökat något i förhållande till motsvarande period 2016. Sjuktalet var beräknat till 8,21 procent procent i slutet av februari i år. Nämnden följer utvecklingen och de planerade insatser görs för att öka frisktalen. Bland annat anställningen av personal som avlastar lärare.

BUN säger ja till utökad förskoleverksamhet
BUN är positiv till att fristående Uteförskolan Alla Årstider utökar sin verksamhet. Bolaget vill etablera en förskola med två avdelningar i Hogrän med plats för 30-40 barn. BUN:s godkännande innebär att kommunala bidrag kommer att ges till den utökade verksamheten. Ansökan om att få hyra de förskolelokaler i Hogrän som Region Gotland lämnar till höstterminen 2017 har lämnats in till tekniska förvaltningen. Det är tekniska nämnden som avgör frågan om lokalerna.

Yngre elever är mer nöjda än äldre
Idag tog nämnden del av resultatet från de elevenkäter som genomfördes under höstterminen 2016. Det handlar om hur eleverna i årskurserna 3, 5 och 8 i grundskolan upplever skola och undervisning. Resultatet visar att eleverna på de flesta frågor är positiva till skolan och undervisningen. Eleverna i årskurs 3 och 5 i allmänhet är betydligt mer positiva till skolans verksamhet än eleverna i årskurs 8. Eleverna i de lägre årskurserna är också mer nöjda än eleverna i högre årskurser.

Jämfört med enkäten 2015 har andelen elever i årkurs 3 som svarar positivt minskat för flera frågor. Särskilt frågorna om nyfikenhet att lära mer och om eleverna vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena, som båda minskat med sex procentenheter. Högsta medelvärdet i fick frågan om lärarna hjälper till med skolarbetet vid behov. Lägsta medelvärdet fick frågan om skolarbetet gör eleverna nyfikna att lära mer. Resultatet visar även att flickor i årskurs 3 är i allmänhet mer positiva till skolans verksamhet än pojkarna.

Nöjd elevindex i årkurs 5 har sjunkit med två indexpoäng jämfört med 2015. Trots det är nöjd elevindex något högre i årkurs 5 än det sammanlagda indexet för alla andra årskurser som undersökts. Högsta medelvärdet i den kommunala skolans årskurs 5 får frågorna om trygghet och möjlighet att få hjälp i skolarbetet vid behov. Beträffande frågan om nyfikenhet att lära mer skiljer sig resultaten hela tio procentenheter mellan pojkar och flickor. Flickorna ger mer positiva svar på frågan.

Nöjdhetsindexet för årskurs 8 uppgår till 63 vilket är cirka nio indexpoäng lägre än det sammanlagda indexet för alla årskurser. Andelen positiva svar har gått ned för frågorna som gäller att få hjälp i skolarbetet vid behov och att få veta hur det går för en i skolarbetet. Andelen flickor som ger positiva svar är dock högre än pojkarnas i årkurs 8.

Tog del av tematisk verksamhetsuppföljning
Under nämndens sammanträde gjordes också en tematisk uppföljning av förskolans respektive särskolans verksamheter. Pedagoger från förskolan Kabyssen och förskolan Lien berättade för ledamöterna om hur de jobbar med språkutveckling. Särskolans chef Siv Bendelin redogjorde tillsammans med rektor Anders Stoltz om särskolan och då särskilt om den verksamhet som riktar sig till vuxna: Lärvux.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 19 april 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?