Kontakt

Emily Diab
Strateg regional utveckling
Telefon: 0498-26 94 09
E-post: emily.diab@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Integrationsstrategi för hela Gotland

Region Gotland och länsstyrelsen har tagit fram en strategi för hur Gotland ska ta emot asylsökande och underlätta för nyanlända att etablera sig. Offentlig sektor, näringsliv, organisationer och alla som lever, bor och verkar på Gotland kommer bli viktiga för att göra strategin till verklighet. Strategin gäller för perioden 2017-2023.

Integrationsstrategin visar målen och den strategiska inriktningen för integrationsarbetet på Gotland. Region Gotlands nämnder, länsstyrelsen och civilsamhällets organisationer har lämnat sina synpunkter. Nu har strategin beslutats av både regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Gotlands län.

En strategi för mångfald, rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Integrationsstrategins mål är:

  • Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
  • En strävan är att varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra.
  • Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska samhället.

Strategin pekar ut fem viktiga utvecklingsområden. De är valda utifrån de elva europeiska grundprinciperna för integration, nationellt övergripande integrationsmål och Vision Gotland 2025. Alla områden är beroende av varandra och är lika viktiga delar för en hållbar integration. De fem områdena är Arbete, Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang och Utbildning.

Bred samverkan i arbetet

Integrationsstrategin har tagits fram i bred samverkan med företrädare från Region Gotland, länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Uppsala Universitet Campus Gotland. Förutom dessa personer har företrädare deltagit från Visby servicekontor, Svenskt näringsliv på Gotland, Almi Företagspartner, Polisen Gotland, civilsamhällets organisationer, volontärer och personer som kommit till Gotland som asylsökande eller nyanlända.

Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete med integration och kommer bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Integrationsstrategin i sin helhet

Här kan du läsa eller ladda hem integrationsstrategin. Vill du ha strategin i pappersformat kan du kontakta vår strateg Emily Diab via e-post: emily.diab@gotland.se