§ 48

Utskrivet från: http://gotland.se/9491

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 48
Skolplan lå 2003/04 -- 2007/08

Dnr 2002/002-60
Enligt skollagen 2 kap § 8 skall det i varje kommun finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Den nu gällande skolplanen i Gotlands kommun är gällande t o m 2002-12-31. Skollagens krav på skolplan beräknas att upphöra 2003-07-01. BUN har emellertid under hösten 2002 fattat beslut om att det i Gotlands kommun skall finnas en kommunal skolplan.

Förvaltningschef Lars Danielson, som hade utarbetat ett utkast till innehåll m m i den nya skolplanen föredrog ärendet. Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-04-23 att ge förvaltningen i uppdrag att revidera förslaget till ny skolplan utifrån de vid sammanträdet framförda synpunkterna.

Förvaltningschef Lars Danielson hade utarbetat förslag till ny skolplan.
Ledamoten Solveig Artsman (m) yrkade att följande tillägg skulle göras i skolplanen:
under Verksamhetsidé – ledstjärna: ”Skolan skall vara en kunskapsförmedlare”
under Mål – resurser : ”Alla skall fritt kunna få välja skola”
under Strategiska frågor under mandatperioden: ”Alla skolor ska vara fria skolor, antingen friskolor eller fria kommunala skolor”
BUNs ordf Brittis Benzler yrkade avslag på Solveig Artsmans yrkande.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Solveig Artsmans yrkanden avslås.
    2. Förslaget till skolplan för läsåren 2003/04 –2006/07 överlämnas med vissa justeringar till kommunstyrelsen för fastställande