§ 50

Utskrivet från: http://gotland.se/9489

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 50
Effektmål lå 03/04

Enligt kommunens regler för styrning och kontroll skall varje nämnd formulera dels övergripande inriktningsmål, dels effektmål. Inom BUNs ansvarsområde sker detta inom ramen för Skolplanen, i vilken inriktningsmålen inarbetas i skolplanens text och därmed blir giltiga för skolplanens giltighetstid (lå 03/04--06/07), medan effektmålen revideras årligen. Förvaltningschef Lars Danielson redovisade förvaltningens förslag till effektmål att gälla för läsåret 2003/04.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förslaget till effektmål antas med följande justeringar:
    · Effektmålen skall formuleras enligt principen om förbättringar jämfört med föregående år, (istället för i form av absoluta procenttal) under de avsnitt som gäller studieresultat och omdömen i elev- resp föräldraenkäter. Effektmålet ”Ingen skall ge omdömet 1” skall ingå under de avsnitt som gäller elev- resp föräldraenkäter.
    · Alla elever som är i behov av särskilt stöd skall ha en skriftlig åtgärdsplan senast två månader efter att behovet konstaterats
    · Inom gymnasieskolan skall uppföljningarna även avse elevernas kompetens vad gäller APU-programmens olika s k branschkrav

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utforma en elevenkät som riktar sig till särskolans elever.