§ 51

Utskrivet från: http://gotland.se/9488

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 51
Remiss, folkhälsopolitiskt program för Gotlands kommun 2003-2006

Dnr 2002/158-00


BUN har givits tillfälle att yttra sig över rubricerat program och förvaltningschef Lars Danielson har i förslag till yttrande anfört bl a följande:
…
BUN instämmer helt i de ambitioner och angreppssätt som redovisas i programmet. BUN har i sitt pågående arbete med en ny skolplan (lå 2003/04 -- 2006/07) utgått från ansatsen "att all förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet på Gotland skall utmärkas av en lär- och arbetsmiljö som stödjer hälsa hos barn, elever och vuxna”. Detta stämmer i alla avseenden med de ambitioner och förväntningar som programmet lägger på skolan (inkl förskolan) och dess olika intressenter - barn, elever, vuxenstuderande, föräldrar och personal ( chefer och medarbetare). Dessa ambitioner kommer vidare att uttryckas i konkreta inriktnings- och effektmål och därmed årligen följas upp i samband med rektors resp BUNs kvalitetsredovisningar.

Som en anmärkning vill BUN påpeka att programmet bör nämna skolhälsovården under avsnittet ”trygga och goda uppväxtvillkor”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen.