Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
tf. ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad används pengarna till?

Folkbokförda på Gotland betalar 33,60 kronor i skatt per intjänad hundralapp. Det mesta av skatteintäkterna, nästan 90 procent, används för att finansiera sjukvård, omsorg och utbildning. Av en hundralapp går drygt 86 kronor till dessa områden. 

100 kronor i skatt på Gotland fördelas enligt följande*:

 • Grundskola: 12,18 kronor
 • Förskola och barnomsorg: 8,94 kronor
 • Gymnasieskola: 4,57 kronor
 • Vuxenutbildning och folkhögskoleverksamhet: 0,83 kronor
 • Övrig utbildningsverksamhet: 0,89 kronor
 • Äldreomsorg: 14,68 kronor
 • Individ och familjeomsorg: 5,22 kronor 
 • Övrig vård och omsorg: 6,00 kronor
 • Hälso- och sjukvård: 32,71 kronor
 • Fritid och kultur: 3,01 kronor
 • Politisk verksamhet: 1,06 kronor
 • Övrigt: 9,91 kronor
   

Inom det som kallas övrigt finns områden som infrastruktur i form av gator och vägar, parkverksamhet, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst och näringslivsfrämjande åtgärder. Även arbetsmarknadsåtgärder och vissa gemensamma stödtjänster för Region Gotlands verksamheter ingår.
 

En hundralapp som illustrerar vad 100 kronor i skattemedel går till i Region Gotland.

 

Fördelning på kostnadsslag

Ett annat sätt att beskriva vad pengarna används till är att titta på olika kostnadsslag. Personalkostnader är den största kostnadsposten och utgör 54 procent av de totala kostnaderna. De totala kostnaderna är cirka 7,2 miljarder kronor.

Fördelningen på kostnadsslag är följande*:
 

 • Personal inklusive pensioner: 54 procent
 • Köp av huvudverksamhet: 16 procent
 • Förbrukningsinventarier och material: 8 procent
 • Övriga köpta tjänster inkl. konsulter och hyrpersonal: 5 procent
 • Lokal- och fastighetskostnader: 3 procent
 • Avskrivningar: 4 procent
 • Bidrag och transfereringar: 3 procent
 • Transporter och resor: 2 procent
 • Övrigt: 5 procent

 

*Samtliga siffror är från 2020.