§ 52

Utskrivet från: http://gotland.se/9487

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 52
Lokaler för förskolan i Burgsvik

Dnr 2002/114-29
BUN beslutade 2002-10-30 § 91 att hos TN begära projektering för ombyggnad/anpassning av lokaler innefattande kostnadsförslag för anordnande av en förskoleavdelning i Öja skola med beräknad driftstart 2003-08-01. BUN beslutade 2003-02-19 (BUN § 03/24 att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera tidigare ombyggnadsförslag med ett alternativ som innebär tillbyggnad av Öja skola.

Tekniska Förvaltningen redovisar projektering enligt tre alternativ A (tillbyggnad ca 55 m2), B (tillbyggnad ca 27 m2) och C (tillbyggnad ca 156 m2).

Planerings-/ och försörjningschef Freddy Sirland förordar i skrivelse 2003-04-28 alternativ B, som innebär att förskolan tar i anspråk ytor motsvarande ett klassrum och ett grupprum samt viss utbyggnad. Åtgärderna har kostnadsberäknats till totalt ca 2,1 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet skall behandlas i samband med BUNs beslut om investeringsbudget 2004 (hösten 2003).