§ 53

Utskrivet från: http://gotland.se/9486

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 53
Förprojektering Fardhem

Dnr 2002/114-29
BUN beslutade 2002-10-30 § 91 att hos TN begära projektering för anpassning med kostnadsförslag för anordnade av en förskoleavdelning av de hos Via Nova Fastigheter förhyrda skollokalerna vid Fardhem skola. Tekniska Förvaltningen har i skrivelse 2003-04-12 redovisat genomförd förprojektering med kostnadsuppskattning för ombyggnaden, samt Via Nova Fastigheters förslag på alternativa former för betalning av anpassningarna till förskola.
I samband med budgetarbetet för 2004 med flerårsplan beslutade BUN (BUN §03/26) att förvaltningen ges i uppdrag att hösten 2003 redovisa förslag till effektiviseringar i skolorganisationen i området Eksta-Hejde-Fardhem-Stånga-När. I avvaktan på projektering och eventuell förskola vid Fardhem skola har barn som behöver förskola innefattande allmän förskola erhållit placering i första hand vid förskolan Tallen i Hemse.

Planerings-/och försörjningschef Freddy Sirland föreslår i skrivelse 2003-04-23 att förprojekteringen läggs till handlingarna i avvaktan på förvaltningens översyn av ev ny skolorganisation för området

Arbetsutskottets beslöt 2003-05- 07 att ge förvaltningen i uppdrag att till BUN-sammanträdet 2003-05-21 komplettera ärendet med redovisning av bl a behovet av förskoleplatser, lokalytor m m Arbetsutskottet föreslog vidare BUN att besluta att förprojekteringen läggs till handlingarna i avvaktan på förvaltningens översyn av ev ny skolorganisation för området

Ledamoten Gösa Hult (c) yrkade på återremiss av ärendet.
BUNs ordf Brittis Benzler yrkade att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Brittis Benzlers yrkande röstar Ja; den som vill stödja Gösta Hults yrkande röstar Nej.
Följande ledamöter röstade Ja: Eric Martell, Göran Ohlsson, Nils Jacobsson, Jenny Alvås, Lena Lind, Carina Flodman-Andersson samt ordföranden Brittis Benzler.
Följande ledamöter röstade Nej: Gösta Hult, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Jan Lindell, Lovisa Nilsson samt Arne Eklund. BUN hade sålunda med 7 röster mot 6 beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Mot beslutet reserverade sig följande ledamöter: Gösta Hult, Ursula Jacobsson samt Lovisa Nilsson.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förprojekteringen vid Fardhems skola läggs till handlingarna i avvaktan på förvaltningens översyn av ev ny skolorganisation för området.