Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2017-02-23 15:04
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 23 februari. Bland annat föreslår man fullmäktige att fullfölja försäljningen av åtta villatomter i Visby.

Vill du ha fördjupning kring något ärende finns kallelsen med alla handlingarna här:

http://gotland.se/66899

 

Rapport - Uppföljning av Vision Gotland 2025
Regionstyrelsen tar emot rapporten om uppföljning av Vision Gotland 2025. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en detaljerad tidplan för arbetet med att revidera Vision Gotland 2025 till en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland.

Regionstyrelsen har inför regionfullmäktige ett övergripande och samordnat ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, inklusive förslag till regional utvecklingsstrategi för Gotland. Våren 2015 gav regionstyrelsen i uppdrag att revidera det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025. I uppdraget ingår att utarbeta förslag till en regional utvecklingsstrategi (RUS), vilken ska ersätta det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.

 

Organisation och resurser för mottagande av nyanlända personer
Regionstyrelsen beslutar att ansvaret för långsiktig övergripande strategisk planering och samordning av regionens ansvar i asyl- och integrationsfrågor vilar på regionstyrelsen. Ansvaret för övergripande samordning av etableringsinsatser till nyanlända personer vilar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ansvaret för bosättning av nyanlända förs till regionstyrelsen från och med halvårsskiftet 2017. Den statliga grundersättningen för kommunens arbete med nyanlända personer med uppehållstillstånd fördelas från och med halvårsskiftet 2017 till regionstyrelsen.

Region Gotlands ansvar för mottagande av nyanlända regleras i lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen gäller personer som efter asylansökan beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Vidare regleras fördelningen av antalet personer som anvisas till Gotland för bosättning genom förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras för att bättre motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina uppdrag.

 

Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att utreda bolagets framtida roll och verksamhet.

Det av Region Gotland helägda dotterbolaget Inspiration Gotland AB:s styrelse begärde vid styrelsemötet den 9 januari 2017 att ägaren skyndsamt skall utreda ”framtida verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke och attraktionskraft”.

Utöver detta så behöver också effektiviseringsmöjligheter utredas, inte minst mot bakgrund av de omfattande ekonomiska besparningarna som regionfullmäktige fattat beslut om. Bolagets verksamhet är anslagsfinansierad av Region Gotland och finansieras över regionstyrelsens budget.

 

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta anta Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 som styrdokument för det internationella arbetet. På sidan tre görs revideringen att Region Gotland kommer att fortsätta prioritera sitt engagemang i ICLD.

Samtliga nämnder har svarat på remissversionen av det framarbetade förslaget till Internationell strategi för Region Gotland 2017- 2020. Överlag ställer sig nämnderna positiva till strategin och stödjer förslaget om att fokus ska läggas på sakfrågor, att projekt ska initieras från verksamheterna och att regionstyrelseförvaltningen ges en samordnande roll. Prioriterade nätverk och övergripande mål tillstyrks också.

 

Överklagande av beslut om tillstånd till flygverksamhet vid Visby Airport
Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.

Det tillstånd till civil och militär flygverksamhet vid Visby Airport som miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Stockholms län, lämnade till Swedavia AB i januari 2015 överklagades av regionstyrelsen då domen innehöll ett antal otydligheter som sammantaget ger en oklar bild av vad tillståndet kan ge för konsekvenser för den framtida bebyggelseutvecklingen i Visbyområdet. Tillståndet gäller en årlig omfattning av högst 35 750 flygrörelser, varav 30 000 civila och 5 750 militära.

I regionstyrelsens beslut sägs att miljötillståndet inte får resultera i en ännu mer restriktiv linje än den som råder idag när det gäller hinder för Visbys framtida bebyggelseutveckling. Under rättsprocessens gång har det framkommit nya uppgifter som rör det militära flygets konsekvenser för Visbys framtida utveckling. Inför det slutliga avgörandet i regeringen har Region Gotland beretts möjlighet att komma in med kompletteringar till sitt tidigare yttrande.

Nu är det tydligt att Försvarsmaktens tolkning av bullerkurvorna i stort sett innebär stopp för ny bostadsbebyggelse i stora delar av Visbyområdet. Om den inställningen, utan undantag, blir den rådande inställningen är bedömningen att detta får oacceptabla konsekvenser för bebyggelseutvecklingen i Visbyområdet.

Del av Visby Annelund 1:39 samt Visby Annelund 1:33, fastighetsreglering
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av del av fastigheten Visby Annelund 1:39 och fastigheten Visby Annelund 1:33 till Fastigheten Visby Annelund 1:20 som ägs av Fortifikationsverket. Överenskommen ersättning uppgår till 39 kr/m² tomtareal vilket sammanlagt blir cirka 2,4 Mkr.

Fastigheterna Visby Annelund 1:39 och 1:33 ägs av Region Gotland och är belägna strax väster om Visby Flygplats och i anslutning till Fortifikationsverkets fastighet Visby Annelund 1:20.

 

Motion. Närhetsprincip för de som beviljats permanent uppehållstillstånd
Jesper Skalberg Karlsson (M) har inkommit med en motion till regionfullmäktige där han yrkar på ”Att Region Gotland genom Regionstyrelsen och Ledningskontoret kontaktar såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen angående att stärka närhetsprincipen för placering av de människor som bor på Gotland och beviljats permanenta uppehållstillstånd”

För Gotlands del är det viktigt att ta till vara de personer som vistats här under asyltiden och som hunnit rota sig i det gotländska samhället. Det har visat sig vara extra viktigt då många som blivit anvisade Gotland under 2016 tackat nej. Under 2016 etablerades goda kontakter med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket Gotlandskontor för att möjliggöra närhetsprincipen. Detta samarbete medförde att Region Gotland lyckades att anvisa 192 personer, enligt uppdrag för 2016.

För att klara anvisningarna för 2017 krävs nya arbetsätt och att nya samarbetskanaler byggs upp tillsammans med Migrationsverket och deras nya organisation. Denna dialog pågår där också länsstyrelsen är involverad.

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens redogörelse.

 

Ny regionindelning – Lägesrapport samt förslag till fortsatt hantering
Regionstyrelsen beslutar att avveckla arbetsgruppen på ledningskontoret som hanterat regionindelningsfrågan. Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att:

  • Aktivt bevaka indelningskommitténs fortsatta arbete avseende regionindelning
  • Aktivt medverka i SKL:s fortsatta arbete med inriktning på regionfrågan
  • Utreda hur det regionala utvecklingsarbetet bör bedrivas på Gotland med särskilt fokus på gränsöverskridande samarbete.

En arbetsgrupp på ledningskontoret har på uppdrag regiondirektören utrett frågan om regionindelning under 2016. Mot bakgrund av att nationella partiöverläggningar har lett fram till att det inte längre är aktuellt med en ny regionindelning finns det inte längre motiv till att upprätthålla gruppen.

 

Åtgärdsplan – boenden för nyanlända personer
Regionstyrelsen beslutar att ansvaret för att identifiera och besluta att utvalda fastigheter skall kvarstå i regionens ägo trots tidigare RS-beslut att de skall säljas vilar på regiondirektören tillsammans med chef för teknikförvaltningen.

Fastigheterna avses användas till boenden för nyanlända. Detta i enlighet med beslut i RF §122 där Tekniska nämnden uppdras att i samverkan med byggnadsnämnden inventera lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter, som kan vara lämpliga för bostäder kopplat till ett ökat flyktingmottagande, på flera platser över hela Gotland.

Ansvaret att i preventivt syfte handla upp modulboenden för avrop samt planera för placering på lämplig mark, t.ex. Hagtornsvägen i Klintehamn, vilar på tekniska nämnden.

Ansvaret att koordinera mellan Migrationsverket och regionen avseende boende för anvisade nyanlända samt praktisk mottagande vilar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvaret för att anpassa och hyra ut regionens fastigheter som bostäder till nyanlända vilar på tekniska nämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.

Ansvaret för att identifiera lämpliga boenden, hyresförhandla med fastighetsägare samt vidareförhyra till nyanlända vilar på tekniska nämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.

Ansvaret för att utrusta boenden, inklusive inköp och förvaring, vilar på regionstyrelsen i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.

Ansvaret för att tillhandahålla resurs för eventuellt boendesociala frågor avseende gemensamma ytor vilar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.

Ansvaret för att återsöka tomhyror hos Migrationsverket skall skyndsamt utredas av regionstyrelsen. Begäran av eventuella tilläggsanslag hanteras av regionfullmäktige.

 

Riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar
Förslaget till ”Riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar” antas att gälla från 2017. Den del av riktlinjerna som avser tillkommande utgifter på befintliga anläggningstillgångar ska börja tillämpas från och med 2018.

Materiella anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden enligt en plan som fastställs vid anskaffningstillfället. Rådet för kommunal redovisning beslutade i december 2013 att revidera sin rekommendation om materiella anläggningstillgångar. Den reviderade rekommendationen innebär ett explicit krav på att så kallad komponentredovisning ska tillämpas för vissa materiella anläggningstillgångar.

För Region Gotlands del innebär de skärpta kraven i huvudsak att fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar och hamnar omfattas av kraven på komponentredovisning. Komponentredovisning medför en utökad särredovisning genom att varje tillgång måste delas upp i komponenter. Hanteringen innebär att mer administrativ tid krävs för att kunna uppfylla redovisningskraven. Komponentredovisning medför att en större del av underhållsåtgärderna kommer att redovisas som utbyte av komponent och därmed redovisas som investering. Det innebär att investeringsutgifterna och anläggningstillgångarna ökar medan driftkostnaderna för underhåll minskar i motsvarande grad.

 

Kryssningsdestination Gotland 2017-2019
Regionstyrelsen godkänner förslaget till reviderad organisation av arbetet med kryssningskaj, infrastruktur samt samverkan med och inom Gotland Cruise Network.

Regionstyrelsen fattade 2014-11-26, RS 2013/766, beslut om organisation och finansiering av arbetet med ny kryssningskaj i Visby och utveckling av kryssningsturism. Arbetat har sedan organiserats i tre delar – kajbygget, infrastruktur och exportmognad.

Under 2016 har en nätverksorganisation, Gotland Cruise Network, GCN, bildats. I nätverket ingår, utöver initiativtagarna Copenhagen Malmö Port, CMP och Region Gotland, RG, även Inspiration Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring och aktörer med koppling till kryssningsturismen.

En överenskommelse har tagits fram som reglerar ansvar och finansiering av nätverkets verksamhet. Justeringar kan komma att göras efter dialog med nätverkets övriga grundare. Nätverket drivs under perioden 2017-2019 som ett projekt inom ramen för GFB. För projektets genomförande kommer GCN att ansöka om utvecklingsmedel från 1:1-anslaget.

Hösten 2016 har en arbetsgrupp under regiondirektören sett över organisering och arbetsfördelning inom regionen och GCN. Detta innebär att GCN får en tydligare roll kopplat till utveckling, paketering, försäljning och mottagande inom kryssningsturismen.

Region Gotland har ett fortsatt tydligt ansvar för den infrastruktur som krävs kopplat tillkryssningsturismen. Inom RG kvarstår två projekt – kajbygget och infrastruktur. Avdelningen för regional utveckling får ansvaret att säkra samverkan mellan regionens projekt och GCN.

 

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken om planerad stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland
Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till remissvar.

Svenska Kraftnät har arbetat fram ett förslag till planerad stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland. Förslaget går nu ut på remiss där Region Gotland bereds möjlighet att yttra sig.

Regionstyrelseförvaltningen anser att det är positivt och viktigt att den planerade stamnätsförbindelsen mellan Gotland och fastlandet snarast kommer till stånd så att den storskaliga vindkraftutbyggnad som redovisas i ibland annat översiktsplanen för Gotland i förlängningen kan realiseras. I och med att den tidigare omriktarstationen utgår försvinner också de farhågor rörande lokaliseringen som regionstyrelsen framförde i samband med den tidigare förstudien. Konsekvenserna i övrigt bedöms vara så begränsade att det inte föranleder några invändningar mot den föreslagna sträckningen.

 

Remiss - Planering och beslut för hållbar utveckling, Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (SOU 2015:99)
Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att inlämna svar till Miljödepartementet.

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser i 3 kap. MB är en viktig grund för hur värden kopplade till mark och vatten beaktas i planer och beslut om markanvändning. Utredningen har analyserat hur allmänna intressen och riksintressen beaktas.

 

Remiss. Betänkande av utredningen om skatt på flygresor "En svensk flygskatt" (SOU 2016:83)
Regionstyrelsen beslutar, efter votering 8-7, att överlämna synpunkter till finansdepartementet enligt Isabel Enströms (MP) yrkande.

Finansdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83).

I utredningen föreslås att en flygskatt ska tas ut per avresande passagerare från svenska flygplatser. Skatten tas ut med olika skattenivåer beroende på slutdestination: 80 kronor per passagerare till en destination helt inom Europa, 280 kronor per passagerare till en destination helt eller delvis i en annan

världsdel än Europa, med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda, 430 kronor per passagerare till en destination i en annan världsdel än Europa, med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda.  

Den föreslagna skatten, per passagerare, förväntas enligt utredningen leda till begränsade men positiva klimateffekter. Om en flygskatt ses som en

förutsättning för ett bättre klimatanpassat flyg, så bör den innehålla tydlig styrning mot effektivare bränsleanvändning och en övergång till fossilfria bränslen.

Region Gotland är positiv till beskattning av flygets koldioxidutsläpp för att öka takten i klimatomställningen och stimulera till klimatsmarta lösningar med fortsatt tillgänglighet med flygresor, framför allt i perifera regioner som saknar reella alternativ. Vi ser samtidigt att det nuvarande förslaget till utformning av en flygskatt är oprecist, inte styr för bäst klimatnytta och inte tar hänsyn till att förutsättningarna i olika delar av landet är diametralt olika vad gäller tillgänglighetsaspekter kopplat till transportmöjligheter. Förslaget riskerar att ge negativa samhällsekonomiska effekter som inte ger någon klimatnytta där perifera regioner i landet kraftigt missgynnas.

Region Gotland ser därför hellre ett förslag med styrmedel och en grön skatteväxling som stimulerar en mer klimateffektiv omställning, och som tar hänsyn till regionala förutsättningar i landet. Om en sådan modell på grund av internationella regelverk inte är möjlig, bör en flygskatt i första hand införas på utrikesflyg. Internationella flygresor är de som ökar mest och som vi verkligen behöver hitta styrmedel för.

Region Gotland avstyrker den föreslagna modellen i den del som avser inrikesflyget.

 

Granskning av intern kontroll avseende inköpskort
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende inköpskort. Efter den genomförda granskningen har revisorerna gjort bedömningen att den interna kontrollen inte i alla delar är tillräcklig

I regionstyrelsen interna kontrollplan 2016 fanns en kontroll av inköpskorten med. Flera av de brister som framkommit i revisorernas granskning framkom även i regionens egna interna kontroll. I svaret till revisorerna redovisas ett antal åtgärder för att förbättra kontrollen.

 

Revisionsskrivelse. Granskning av hantering av leasing
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende hantering av leasingavtal.

Efter den genomförda granskningen har revisorerna gjort bedömningen att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillräcklig. Revisorerna lämnar ett par rekommendationer. Regionstyrelseförvaltningens svarar att man tagit till sig rekommendationerna.

 

Fördjupad översiktsplan för Klintehamn
Regionstyrelsen återremitterar ärendet för att närmare utreda olika alternativ.

 

Förslag till detaljplan, Hall Västös 1:8 och 1:9, antagande
Regionstyrelsen godkänner planförslaget och överlämnar planen till regionfullmäktige för antagande.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom byggnation av hotell och uthyrningsstugor. Planförslaget följer intentionerna i det planprogram som godkändes av byggnadsnämnden i juni 2012. En viktig ambition är att tillgängligöra området för allmänheten vilket underlättas genom riktade åtgärder.

 

Hall Västös 1:8 och 1:9. Exploateringsavtal
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal omfattande del av Hall Västös 1:8 och 1:9 med exploatörerna Gungställningen AB och Projex AB, samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

En detaljplan omfattande del av fastigheterna Gotland Hall Västös 1:8 och 1:9 har arbetats fram. Området är beläget ca 2,5 km norr om Kappelshamn. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom byggnation av hotell, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, fristående hus samt konferenslokaler. I syfte att säkerställa genomförandet av detaljplanen och ansvaret för genomförandet av de åtgärder som fordras för uppnå ett väl fungerande område har ett exploateringsavtal upprättats.

 

Visby Bläckfisken 1 m fl, för slag till detaljplan, antagande
Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och radhus på den fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB idag bedriver bil- och bensinförsäljning. Området är idag planlagt för industriändamål.

För att förstärka stadsmässigheten och ge ytterligare liv till området medger planen att handel och annan ickestörande verksamhet kan inrymmas i flerbostadshusens bottenvåningar.

 

Exploateringsavtal Visby Bläckfisken 1
Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Wisab Bygg AB.

 

Visby Adjutanten 2, försäljning av fastighet samt kommunal subvention för trygghetsboende
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att

  • godkänna avtal om övertagande av markanvisningsavtal mellan parterna

PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland

  • godkänna köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för 3 818 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB
  • godkänna exploateringsavtal mellan företaget Adjutanten 2 AB och Region Gotland
  • fastställa det regelverk om stöd till trygghetsboende som regionstyrelsen beslutade om 2014-08-14

Regionstyrelsen beslutar att godkänna genomförandeplan samt att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera projektet två år efter inflyttning.

 

Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 3, Wisab Bygg AB
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3 med Wisab Bygg AB.

 

Försäljning med köpekontrakt för åtta småhustomter - Visby Malajen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende försäljning av fastigheter enligt följande: Visby Malajen 2-9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Moderaterna avstår från beslutet.

Regionstyrelsen ger, efter ett yrkande från Eva Nypelius (C) regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över och kvalitetssäkra Region Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker försäljningsprocess. Uppdraget ska återredovisas till regionstyrelsen för beslut innan ytterligare försäljningar får påbörjas.

 

Överenskommelse om fastighetsreglering Lärbro Prästgården 1:7 mfl med Biogas Gotland AB
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering innebärande överlåtelse av delar av fastigheterna Lärbro Angelbos 1:94 samt Lärbro Prästgården 1:60 och 1:61, till Biogas Gotland AB för en överenskommen köpeskilling om 68 kr/kvm.

 

Friköp av tomträtten Gotland Visby Borret 1
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Lars Daniel Björk angående friköp av tomträtten Gotland Visby Borret 1 till ett pris av 1 392 650 kronor motsvarande 175 kr/kvm tomtarea.

 

Årsredovisning och bokslut 2016. Ledningskontoret, politikerorganisationen och serviceförvaltningen
Redovisningen godkänns.

 

Tillägg till riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige ger regionstyrelsen bemyndigande att besluta om försäljning av fast egendom i ärenden där varken försäljningspriset eller det bokförda värdet på egendomen överstiger fyra miljoner kronor. Ärendet är omedelbart justerat.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 24 februari 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?