§ 55

Utskrivet från: http://gotland.se/9484

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 55
Samordnad kostverksamhet BUF/HSF

Dnr 2003/064-62
Planering-/och försörjningschef Freddy Sirland och kostchef Inger Göthberg anför i skrivelse 2003-04-29 bl a:
…
I enlighet med KS intentioner ibland annat 16-punktsprogrammet samt med bakgrund av BUN:s beslut angående BUF:s ledningsorganisation har Planerings- och Försörjningsavdelningen vid BUF och Försörjningsavdelningen vid HSF (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) sedan årsskiftet diskuterat olika tänkbara samordningslösningar gällande kostverksamhet för de behov som föreligger för kommunala verksamheter. Grundtanken är att BUF:s kök som i dag lagar mat enbart för skolan även skall kunna laga mat för HSF:s verksamhet för vård- och omsorg respektive hälso- och sjukvård och tvärtom där det bedöms vara lämpligt. I den bedömningen skall kvalité, transporttider, miljöhänsyn, varmhållningstider och kostnadseffekter särskilt beaktas.

Kvalitetsaspekten är särskilt viktig utifrån livsmedelslagen och de kvalitetsriktlinjer som gäller i kommunen. En totalöversyn med eventuellt förslag till samordning (laga mat för varandra) planeras för redovisning till respektive BUN, HSN och Styrelsen för GVO under hösten 2003. Samtidigt genomförs en översyn av antalet tillagningskök, volymer, förutsättningar för utökad arbetstid etc i den framtida samordnade kostverksamheten.
…

I den pågående utredningen har hittills tillagningsköket vid Strandgården i Fårösund samt servicehuset Östersol i Katthammarsvik studerats under våren 2003.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


 1. 1. BUF ges i uppdrag att teckna avtal med HSF enligt följande:
  Tillagning och leverans av lunch från Strandgårdens tillagningskök till
  - Sjöliljans förskola i Fårösund f o m 2003-06-15,
  - till Fårö förskola, Fårösundskolan och Fårö skola från och med ht 2003

  2. BUF ges i uppdrag att teckna avtal med HSF om tillagning och leverans av lunch från Östersols tillagningskök till Östergarns skola från och med ht 2003

  3. Avtalen enligt p 1 och 2 ovan skall gälla under en tid av ett läsår med förlängning med ett år i taget om inte kontraktet sägs upp inom sex månader före kontraktstidens utgång,

  4. Serveringspersonal, motsvarande 1,5 tjänst vid Lännaskolans tillagningskök, placerad vid Fårösundskolan, samt kokerska (0,65 tj) vid Romaskolans tillagningskök, placerad vid Östergarns skola övergår till anställning vid HSF.s tillagningskök. I samarbetsavtalen skall preciseringar göras beträffande de speciella krav (t ex pedagogiska) som ställs på personal som arbetar inom förskole- och skolverksamhet.