§ 56

Utskrivet från: http://gotland.se/9483

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 56
Presidiebeslut 2003-05-09

BUNs ordförande Brittis Benzler hade med anledning av den pågående konflikten på arbetsmarknaden sammankallat BUNs presidium. Vid sammanträdet deltog följande personer:

v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell, 1:e vice ordf (via telefon)
c Gösta Hult, 2:a vice ordf

Förvaltningschef Lars Danielson
Sekr Barbro Thomsson

Ärenden 2003-05-09
§ 1 Gösta Hult utsågs att justera protokollet

§ 2 Ordförande gav en rapport från den överläggning som 2003-05-09 ägt rum i KS- presidium med anlednings av den pågående konflikten. Vidare informerade om kommunförbundets (förhandlingsdelegationen) konfliktextra nr 15.

Presidiets beslut
1. Att BUN utifrån barn- och elevsociala skäl personligen ”säkrar” öppnandet av förskolor och skolbyggnader.

2. Beslutet förklarades omedelbart justerat

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN godkänner vidtagen åtgärd.