§ 58

Utskrivet från: http://gotland.se/9481

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 58
Justering av gymnasieskolornas programpeng

Dnr 2003/063-64
BUN har gett gymnasiechefen i uppdrag att med riksprislistan som underlag revidera den kommunala prislistan och beskriva konsekvenserna av detta. Gymnasiechef Alf Nilsson har i skrivelse 2003-04-29 redovisat uppdraget och beskrivit frågeställningarna som hänger samman med programpengen. Utgångspunkten har varit att revidera ersättningsnormerna så att prislistan och bidragssystemet för fördelning är desamma för fristående som för kommunala gymnasieskolor.

Gymnasiechef Alf Nilsson och controller Lars-Inge Ranglén redovisade kostnader för olika beräkningssätt enligt nedanstående tabell

länk till tabell över redovisade kostnader per program>>>

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Ersättningen (programpeng) till fristående gymnasieskolor utgår enligt tabellens kolumn 1 samt för faktiska lokalkostnader för tiden 2003-04-01 – 2003-12-31

    2. Resursfördelning (programpeng) till den kommunala gymnasieskolan utgår enligt tabellens kolumn 1 fr o m höstterminens början t o m 2003-12-31.

    3. Interkommunal ersättning för elever som är hemmahörande i annan kommun debiteras efter tabellens kolumn 2 fr o m höstterminens början t o m 2003?12