§ 59

Utskrivet från: http://gotland.se/9480

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 59
Motion, sexuella trakasserier i skolan

KS dnr 2002/0514-60, BUN dnr 2003/001-60
Ledamöterna i kommunfullmäktige Marianne Gottlander (s) och Jennie Andersson (v) har i en motion 2002-11-15 anfört bl a följande:


Två hjärtefrågor för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är arbetet för jämställdhet och integration. Därför är det med sorg i hjärtat man tar del av Skolverkets kartläggning av den sociala miljön i skolan, som visar att de som känner sig värst utsatta för exuellt kränkande behandling i skolan är flickor och elever med utländsk bakgrund. I en genomsnittsklass har 8 elever blivit sexuellt trakasserade och 1-2 elever blivit utsatta för sexuella övergrepp på skolan. Enligt rapporten är många rädda när dom är i skolan och mår dåligt.


Många unga tjejers vardag är fylld av rädsla, undergivenhet och fruktan för övergrepp. Att kunna hjälpa och stötta dessa flickor är oerhört angeläget. Det är viktigt att man både arbetar långsiktigt med attitydförändringar och att man tar flickornas omedelbara behov av stöd på allvar. Det är viktigt för dom att få samtala om sina erfarenheter. Flickorna behöver ett andningshål, en fristad där dom kan bygga upp sin självkänsla i en trygg miljö med andra tjejer. Att få styrka genom samhörighet att inte acceptera några trakasserier. Få kunskaper om hur man undviker farliga situationer och hur man rent fysiskt tar sig ur dessa om de ändå uppstår. Det handlar också om att våga ta plats och utrymme, något som tjejer alltför sällan uppmuntras till. Allt detta erbjuds inom utbildning i feministiskt självförsvar. Det är alltså ett verktyg som vi kan ge till de drabbade flickorna.

Motionärerna föreslår att ämnet feministiskt självförsvar bör ingå i ämnet det individuella valet/elevens fria val som ingår i gymnasieskolans läroplan, och anför i motionen vidare:

Nu erbjuds landets kommuner att delta i satsningar på jämställdhetsfrågor i skolan, som sker genom ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Umeå Universitet. Man erbjuder kursen Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap som riktar sig till lärare i för-, grund- och gymnasieskolan. Dessa skall sedan fungera som resurspersoner i jämställdhetsfrågor i kommunen. Avsikten är att varje kommun skall ha minst en sådan person vid utgången av 2004. För de kommuner som anmält intresse, finns också medel att söka i syfte att utveckla insatser som berör olika aspekter på jämställdhet bland barn och ungdomar. Det är ett angeläget projekt som bidrar till att vi får resurser och ett verktyg för att arbeta med dessa problem inom skolan.
Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag

· att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till elever på gymnasieskolan inom ämnet elevens fria val
· att verka för att ovan nämnda jämställdhetsprojekt genomförs på Gotlands skolor.

Gymnasiechef Alf Nilsson hade i förslag till yttrande bl a anfört:
?.
Planerade insatser
Feministiskt självförsvar
Hösten 2003 kommer en eller flera gymnasieskolor att tillsammans med intresserade elever planera aktiviteter med inriktning mot feministiskt självförsvar. Dessa aktiviteter kommer att genomföras våren 2004 och ligga till grund för en planering av feministiskt självförsvar som individuellt val läsåret 2004/2005.

Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap
BUF har hos CEVS (Centrum för värdegrundsstudier, Göteborgs Universitet) sökt och erhållit medel för jämställdhetsinsatser på BUF. Ansökan har fokuserat på kompetenshöjande insatser hos BUFs personal, med utgångspunkten att jämställdhet är ett pedagogiskt kunskapsområde. Personalens kunnande blir då avgörande för vilka uttryck arbetet bland barn och elever tar sig. Således har i projektansökan ett antal kompetenshöjande insatser för olika personalgrupper beskrivits. För genomförande av dessa planerade insatser har BUF erhållit 100 tkr .

Ett villkor har varit att kommunen också utbildar någon lärare att ta del av utbildningen Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap, 10 poäng. Vederbörande skall sedan fungera som resursperson i jämställdhetsfrågor i kommunen. ? BUF har inbjudit till intresseanmälan rörande denna utbildning och beslut angående deltagande fattas under april 2003. ? Denna resursperson kommer dessutom att få möjlighet att under läsåret 2003/2004 få nedsättning i sin tjänst med 20 %, för att utifrån de nyvunna kunskaperna kunna fungera som resurs för förvaltningen, ansvara för (alternativt delta i) genomförande av fortbildningsinsatser, ingå i ?arbetsgruppen för jämställdhet som pedagogisk fråga? samt vara en resurs i planeringen för fortsatta insatser på jämställdhetsområdet inom BUFs verksamhet.

BUN föreslår att motionen anses besvarad med föreliggande yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Gymnasiechefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen.