§ 60

Utskrivet från: http://gotland.se/9479

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 60
Återkoppling av studiebesök samt kontaktpolitikernas roll

I det antagna introduktionsprogrammet för nyvalda BUN-politiker föreslås att ledamöter och ersättare genomför studiebesök inom olika delar av BUFs verksamheter under perioden 22 jan 2003 till 23 april 2003, samt att en återkoppling av studiebesöken sker vid BUN-sammanträdet 2003-04-23. Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2003-01-22 att Samtliga ledamöter och ersättare bör besöka minst en förskola, samt ytterligare en av BUFs förskole-/skolenheter. Följande gemensamma frågeställningar har gällt vid de aktuella studiebesöken (Au § 03/15) :

A. Verksamheten - allmänt:
Vilka olika skolformer och stadier omfattar verksamheten samt beskriv enheten, t ex antal barn, elever, medarbetare och budgetomslutning
Vilken/vilka profiler satsar enheten på?

B. Barn/elever i behov av särskilt stöd
Hur definieras begreppet / vad menas ?
Beskriv förutsättningarna för arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd
styrkor? svagheter?
möjligheter? hot?
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-04-23 bl a att kontaktpolitikerna skall organiseras utifrån BUFs olika verksamhetsområden, inte utifrån geografiska kriterier.

---
Politikernas studiebesök diskuterades gruppvis, men av tidsskäl fanns inte utrymme för att slutligt behandla ärendet.Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet skall slutligt behandlas vid BUN-sammanträdet 2003-06-17