Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-08 15:13
Bättre resultat än väntat, förändrad HVB-organisation och ny handlingsplan för äldrefrågor. Det var några av punkterna som behandlades vid dagens socialnämnd.

Bättre resultat än väntat
Socialnämnden redovisar ett underskott på 25,3 miljoner kronor för 2016. Resultatet är en förbättring med nästan 19 miljoner kronor jämfört med tidigare prognoser.
- Det förbättrade resultatet beror på att de åtgärder som vidtagits varit framgångsrika samtidigt som vi fått ett större utfall av statliga medel än väntat, säger Maria Björkman, socialnämndens ordförande (S).

I nuläget har förvaltningen en budget i balans avseende äldreomsorg och hemsjukvård, men för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och barn- och ungdomsvården så redovisas ett fortsatt underskott.  En positiv förändring är att försörjningsstödet minskat under den senaste tiden vilket har effekt för såväl individer som samhälle och ekonomi.

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är en nationell utmaning där förvaltningen likt andra kommuner fortsatt arbetar med att anpassa organisationen efter de nya förutsättningarna.

– Vi har ännu en del kvar att göra när det gäller ekonomin, men det är ändå glädjande att vårt målmedvetna arbete nu börjar ge resultat, säger Maria Björkman.

Förändrad HVB-organisation
Socialförvaltningen ska utveckla den förebyggande barn- och ungdomsvården. Det beslutade socialnämnden vid sitt sammanträde idag.  Genom att utveckla förebyggande insatser riktade till ungdomar och deras föräldrar ska antalet placeringar utanför det egna hemmet minska.

Bakgrunden till beslutet är internationell forskning som visar att placeringar på institutioner i regel har låg effekt. Istället för att placera barn- och ungdomar i så kallade HVB-hem ska socialtjänsten jobba förebyggande, bland annat genom att prioritera familje- och nätverksarbete för att i högre grad hitta resurser inom ungdomarnas släkt och egna nätverk. 

För att kunna genomföra förändringen kommer HVB-hemmet Östertull i Visby att avvecklas under våren 2017. De resurser som frigörs kommer att omfördelas för att utveckla det nätverksbaserade arbetet. De ungdomar som idag är placerade i hemmet kommer alla att erbjudas andra boendeformer. Placering i HVB-hem kommer fortsättningsvis att erbjudas ungdomar med den svåraste problematiken och där det finns ett särskilt skyddsbehov.

Ny verksamhetsplan
Idag antog socialnämnden en ny verksamhetsplan som pekar ut riktningen för 2017. I planen finns fem prioriterade utvecklingsområden som förvaltningen ska fokusera på. De prioriterade områdena är: ekonomi i balans, delaktighet för brukare, minskad sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och att minska antalet barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.

Läkarkontinuiteten för de äldre
Personer som är inskrivna på äldreboenden eller vårdas av hemsjukvården ska ha rätt till en fast namngiven läkarkontakt. Det slås fast i en överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvårdsförvaltningen som nu reviderats. Enligt överenskommelsen ska kontinuiteten för denna grupp prioriteras vid en eventuell läkarbrist.

Handlingsplan för äldrefrågor
Socialnämnden har idag antagit en handlingsplan för äldrefrågor. Handlingsplanens syfte är att skapa en god vård för äldre på Gotland genom att tydliggöra socialförvaltningens och hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkan i frågor som rör äldre.  Genom samverkan mellan förvaltningarna ska man bland annat minska undvikbar slutenvård och återinläggningar, dessutom ska förvaltningarna satsa på god vård vid demenssjukdom.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 februari 2017
Ansvarig för sidan: Louise Florin

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?